Allmänna och enskilda utsökningsmål


För att kunna säkerställa att den som förpliktigas till något genom en dom eller vissa beslut verkligen följer domen/beslutet kan verkställighet framtvingas genom olika tvångsåtgärder. Det är vidare Kronofogdemyndigheten, KFM, som har ansvar för verkställigheten. Mål om verkställighet brukar kallas för utsökningsmål och uppkommer genom att den som har rätt att kräva fullgörelse av någon annan lämnar in en ansökan om verkställighet till KFM. För att kunna kräva verkställighet förutsätts att sökanden har en så kallad exekutionstitel. Med exekutionstitel menas den dom eller det beslut som förpliktelsen grundar sig på. KFM brukar vidare skilja mellan två olika sorters utsökningsmål, allmänna mål och enskilda mål. Allmänna mål är sådana utsökningsmål där staten eller kommun, d.v.s. det allmänna, har en fordran. Övriga utsökningsmål kallas för enskilda mål.

Allmänna mål

Som nämnts ovan handlar de allmänna målen om offentligrättsliga anspråk, d.v.s. fordringar som innehas av stat eller kommun. De allmänna målen är lite mer exakt mål om uttagande av:
1. Viten och böter.
2. Skatt, tull eller avgift som skall tillkomma staten och som utan föregående dom får utsökas.
3. Andra belopp som dels skall tillkomma staten, landsting eller kommun och som utgör allmänt mål enligt regeringens föreskrifter.

Enskilda mål

Andra mål än de mål som har nämnts ovan anses vara enskilda mål. Enskilda mål kan bland annat avse obetalda lån, hyror och räkningar. När ett utsökningsmål avser ett betalningsföreläggande sker verkställighet genom utmätning. Vidare kan enskilda mål handla om avhysning, återtagande av egendom eller kvarstad. Med avhysning menas att någon handgripligen tvingas lämna en specifik plats. Avhysning kan bland annat bli aktuellt då någon skall vräkas men vägrar att flytta. Med kvarstad menas vidare att egendom beslagtas för att kunna överföras till någon annan, för det fall den personen vinner ett mål eller dylikt. Kvarstad kan bland annat förordnas då två parter tvistar om viss egendom och risk finns att den part som innehar egendomen kommer göra sig av med eller förstöra egendomen. I enskilda mål är det vidare vanligt att en dom eller ett beslut utgör grunden för verkställigheten. Slutligen bör även uppmärksammas att stat och kommun kan vara parter även i enskilda mål.

Skillnader mellan allmänna och enskilda mål

Handläggningen av enskilda och allmänna mål är inte densamma i alla avseenden då det finns flera undantagsbestämmelser som endast gäller för handläggningen av allmänna mål. Dessa bestämmelser innebär många gånger att vissa av de bestämmelser som gäller för enskilda mål inte skall tillämpas i de fall det istället är fråga om ett allmänt mål. Detta innebär att vid handläggningen av ett allmänt mål måste alltid kontrolleras om någon undantagsbestämmelse finns. Slutligen kan nämnas att vid allmänna mål skall KFM ibland företräda sökanden.

Bläddra bland juridiska artiklar