Gränsutmärkning och fastighetsbestämning


Det är inte ovanligt vid markarbeten och övrig exploatering att fastigheters gränsmärken av misstag förstörs eller avlägsnas. Även nya gränsmarkeringar kan behövas, exempelvis för att förtydliga och komplettera en redan befintlig gräns. Vad skall då en fastighetsägare som behöver rekonstruera befintliga, eller önskar markera nya, gränser göra?

Inledningsvis måste en fastighetsägare som vill rekonstruera och markera gränser kontakta lantmäterimyndigheten. Det är lantmäteriets uppgift att återställa rubbade eller förstörda gränsmärken, men även att placera ut nya gränsmärken för det fall behov finns på nya ställen utefter gränslinjen. För att genomföra en gränsutmärkning får det inte finnas några juridiska oklarheter om gränsens läge. När gränsmärkningen utförs skall det dokumenteras på förrättningskartan och ett så kallat gränsmärkningsbeslut fattas. Från 1 januari 2010 gäller nya regler, som innebär att lantmäterimyndigheten skall kunna göra en så kallad särskild gränsutmärkning. Syftet med reglerna är främst att det skall bli enklare att märka ut fastighetsgränser på marken. Det skall även bli möjligt att avgöra omfattningen på så kallade gemensamhetsanläggningar, såsom exempelvis lekplatser, avloppsanläggningar och båtbryggor.

Gränsutvisning genom fastighetsbestämning

Ponera att det föreligger en tvist mellan två grannar om på vems sida gränsen ett staket står. En fastighet skall i regel vara utmärkt genom att gränsmarkeringar är placerade vid varje hörn, men dessa kan ha blivit rubbade eller förstörda. I dessa lägen kan man ta hjälp av lantmäterimyndigheten, som kan genomföra en fastighetsbestämningsförrättning. För att en sådan förrättning skall genomföras måste en ansökan om densamma lämnas in till myndigheten. Därefter gör lantmäteriet en arkivutredning, varefter ett sammanträde på platsen hålls. Ibland görs även en förberedande besiktning.

Syftet med fastighetsbestämningen är bland annat att klargöra gränsdragningar. Förrättningen är därför ett effektivt verktyg för att lösa tvister om gränsdragningars sträckning. Det kan förekomma att en förrättningskarta inte stämmer överense med vad som är angivet på marken och/eller gränsmärken kan ha försvunnit. Det kan anmärkas att det inte är tillåtet enligt lag att flytta eller förstöra gränsmärken.

Förrättningen resulterar i att gränsen blir bestämd, koordinaterna fastställs och den markeras. För det fall man är överens med grannen om en gräns sträckning, men den avviker från vad befintlig dokumentation eller kartor utvisar, finns det anledning att passa på och göra en fastighetsbestämning. Grannarna emellan kan nämligen i en skriftlig överenskommelse bestämma hur gränsen går, varefter lantmäterimyndigheten fattar ett förrättningsbeslut med denna överenskommelse som grund.

Rätten att ansöka om en förrättning har berörda så kallade sakägare; det vill säga vanligtvis fastighetsägaren och, inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, även kommunen.

Bläddra bland juridiska artiklar