Skyltar, regler och undantag


En markägare får sätta upp skyltar för att slippa diverse oönskade besök på sin fastighet eller för att skydda sig mot faror. Allemansrätten begränsar dock markägarens möjlighet att sätta upp skyltar, hur som helst, och särskilda regler gäller för skyltar på enskild väg samt reklamskyltar. Det är vanligt förekommande att en markägare på olika sätt försöker skydda fastigheten mot bil- och gångtrafik genom att sätta upp skyltar såsom ”privat område” eller ”tillträde förbjudet”. Sådana skyltar får man inte sätta upp utan tillstånd av kommunen, undantaget är de fall där det är självklart att allmänheten inte får passera, vilket exempelvis kan vara en tomt eller en plantering. Samma sak gäller skyltar som "förbjuder" gångtrafik, cykling och ridning på enskilda vägar. Det innebär att ett förbud som inte åsyftar förbud att beträda en tomt eller en plantering inte behöver accepteras av en besökare, men i många fall ger ett sådant budskap sannolikt allmänheten intrycket av att den inte får beträda platsen. Skyltar som varnar för någon typ av fara, exempelvis ”varning för tjuren” eller en brant är däremot tillåtet att sätta upp.

Skyltar inom detaljplanelagt område är bygglovspliktiga. Vanligtvis krävs ingen bygganmälan, men vid komplicerade konstruktioner och/eller vid förhöjd olycksrisk (större takskyltar) kan bygganmälan krävas. Det kan vara nödvändigt att kontakta kommunens avdelning för plan och bygg, för rådgivning. Utanför detaljplanelagt område, eller utmed allmän väg, krävs inte bygglov för att sätta upp skyltar. Däremot krävs vanligtvis andra tillstånd. Tillstånd söks då från bland annat Länsstyrelsen och Trafikverket.

För det fall någon har satt upp en skylt utan tillstånd av kommunen riskerar denne att kommunen förelägger honom (eventuellt i kombination med vite) att ta bort skylten. Om förbudet inte åtföljs kan kommunen ta bort skylten på den ansvarigas bekostnad.

Reklamskyltar

Utgångspunkten är att reklamskyltar inte får sättas upp utomhus inom ett avstånd på 50 meter från ett vägområde, om inte tillstånd från Länsstyrelsen har givits. Det gäller även affischer, banderoller och liknande reklammeddelanden som satts upp på vagnar, kärror och bilar, men även budskap som förmedlas direkt på husväggar eller plank.

Tillstånd behövs inte;

• inom områden med detaljplan
• för anordningar som är uppsatta på byggnader eller husväggar i syfte att upplysa om affärsverksamhet såsom skogsavverkning på det ställe där skylten är uppsatt
• för anslagstavlor för meddelanden av diverse kommunala angelägenheter
• för åtgärder som kräver bygglov

Privata vägar

Ägaren till en privat väg får förbjuda motortrafik på vägen. Förbudet skall vara tydligt markerat, som exempelvis ett vägmärke. När väghållaren får bidrag från kommunen för att underhålla den enskilda vägen måste denne i regel hålla vägen öppen för allmänheten. En markägare kan i sådana fall begära hos kommunen att de beslutar om att annan trafik får förbjudas, såsom exempelvis ridning, om vägen kan ta skada av sådan trafik.

Vem tar bort skylten?

Om du stöter på en olaglig skylt får du inte ta ner den själv. Det är kommunen som skall be markägaren ta bort skylten. Ett sådant föreläggande kan kombineras med vite, det vill säga markägaren kan få betala en viss summa pengar om skylten inte tas bort.

Bläddra bland juridiska artiklar