Fastighetsbildning och 3D-fastigheter


Sedan år 2004 är tredimensionell fastighetsbildning (s.k. 3D-fastighet) möjlig inom svensk fastighetsrätt. Tredimensionell fastighetsbildning innebär en effektivare användning av fastigheter, framförallt i storstäderna. Det finns möjlighet att bygga över spårområden med bostäder och befintliga hus kan byggas på med ytterligare ett våningsplan. Det kan också innebära en effektivare användning av allmänt ägd mark genom att man exempelvis kan ha parkeringsgarage under markytan.

Tredimensionell fastighetsbildning innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd- och djupled, vilket resulterar i att olika våningsplan i samma byggnad kan ha olika ägare. Med tredimensionell fastighetsbildning möjliggörs exempelvis att en befintlig kommersiell fastighet kan byggas på med våningar för bostadsändamål och att dessa våningar utgör en eller flera separata fastigheter. Likaså kan tunnlar och underjordiska anläggningar utgöra enskilda fastigheter. En tredimensionell fastighet behöver i dessa fall inte omfatta någon mark. Däremot måste en 3D-fastighet ha en sluten volym, och man kan inte bilda en fastighet av hela utrymmet ovanför eller under markytan. Fastigheten måste med andra ord vara begränsad både horisontellt och vertikalt och hela utrymmet definierat.

3D-fastigheter bildas genom en lantmäteriförrättning, och på så sätt kan ett våningsplan med kommersiell verksamhet bilda en egen fastighet och därmed urholka en befintlig fastighet för bostadsändamål. Vid denna typ av fastighetsbildning förekommer vanligtvis att en fastighet belägen på ett övre våningsplan, måste ha servitutsrätt till trapphus och hissar på den nedre fastigheten.

Bläddra bland juridiska artiklar