Force majeure - när något oväntat inträffar


När ett kontraktsbrott begås får motparten i regel göra olika påföljder gällande. Vilka påföljder som kan komma ifråga varierar, det kan vara allt ifrån skadestånd till omleverans. Dock finns situationer då det vore orimligt att ett kontraktsbrott skulle leda till att påföljder får göras gällande. Det är då oftast fråga om situationer då den felande avtalsparten varken haft möjlighet att förutse ett hinder innan det uppkommit eller att övervinna detsamma. Sådana förhållanden brukar inom juridiken kallas för force majeure och leder alltid till att avtalsparten ursäktas för sitt kontraktsbrott.

Vilka händelser kan betecknas som force majeure?

Det är mycket vanligt att så kallade force-majeure-klausuler intas i avtal, men även om inte det finns någon sådan kan force majeure i vissa fall åberopas. Exakt när detta kan ske är olika från olika avtal och olika situationer och det går inte ange några exakta omständigheter. Dock finns det en del situationer som i stort sett alltid kan åberopas såsom force majeure. Det är då fråga om extraordinära händelser som krig, strejk och naturkatastrofer. Det är dock endast händelser av ett så allvarligt slag som nämnts som i allmänhet leder till att avtalsparten kan åberopa force majeure. Dock kan, som nämnts ovan, i det enskilda fallet andra händelser vara av tillräckligt allvarlig art. Vidare krävs att vissa andra förutsättningar är uppfyllda för att force majeure skall få åberopas.

Förutsättningar för att åberopa force majeure

För att få åberopa force majeure krävs först och främst att den felande avtalsparten inte haft någon möjlighet att förutse händelsen eller dess följder vid avtalsingåendet. På så sätt kan även en händelse av allvarligare slag, såsom exempelvis en strejk, i vissa fall ändå inte leda till att force majeure kan åberopas. Detta kan till exempel vara fallet om avtalsparten varslats om strejken i förväg. Vidare krävs att händelsen är ett hinder som står utanför avtalspartens kontroll, om avtalsparten orsakat händelsen kan därför force majeure inte åberopas. Slutligen krävs att avtalsparten inte rimligen skall ha kunnat undvika eller överkomma verkningarna av händelsen. Om det är möjligt att övervinna hindret den åberopade händelsen innebär, utan vidare ekonomiska förluster, kan force majeure inte åberopas.

Force-majeure-klasuler

Som påpekats tidigare, är det mycket vanligt att force-majeure-klausuler tas med i avtal. När det finns en force-majeure-klausul i avtalet skall denna tillämpas, istället för de allmänna rättsregler som behandlar force majeure. Dock är det viktigt att komma ihåg att sådana klausuler ofta brukar tolkas negativt. Detta innebär att rätten inte brukar ge klausulen större betydelse än vad som faktiskt är föreskrivet. Vidare brukar man skilja mellan ensidiga force-majeure-klausuler och dubbelsidiga. De ensidiga klausulerna gäller endast till förmån för ena avtalsparten och de dubbelsidiga gäller för båda avtalsparterna. Det är vanligt att avtalsklausulerna innehåller en uppräkning av vilka händelser som kan åberopas som force majeure. Något som är viktigt att uppmärksamma är att en sådan uppräkning vanligtvis tolkas som uttömmande, d.v.s. att inga andra omständigheter får åberopas. Vidare brukar avtalet föreskriva att händelsen skall ha hindrat fullgörandet eller väsentligen inverkat på fullgörandet. Åberopande av force majeure leder ofta till att tiden för fullgörande av prestationen inträder senare. Ibland kan även force-majeure-klausulen innebära en rätt att häva avtalet antingen på grund av motpartens eller på grund av egen force majeure.

Bläddra bland juridiska artiklar