Garantier


En garanti är ett åtagande av något slag som en avtalspart lämnar i ett avtal. Garantin innebär att om åtagandet inte uppfylls får motparten rätt att göra olika påföljder gällande. Garantier är de starkaste utfästelser en avtalspart kan lämna och medför ansvar för att de uppfylls. Den som har lämnat en garanti i ett avtal kan inte i efterhand påstå att denne misstagit sig om vad garantin innebär. Inte heller kan denne påstå att garantin inte skulle vara gällande. Garantier kan gälla i stort sett vad som helst, men det vanligaste är att de gäller fel i varor eller tjänster. Det kan till exempel innebära att en vara skall ha vissa egenskaper eller att en fastighet inte är belastad med något servitut eller andra nyttjanderätter. Dock är det viktigt att komma ihåg att en garanti aldrig kan inskränka vad som föreskrivs i bindande lagar, såsom exempelvis preskriptionstider eller reklamationstider. Det är vidare inte alla uttalanden lämnade av en avtalspart angående en vara eller tjänsts egenskaper, leveranstid och dylikt som kan ligga till grund för en bindande garanti. För att en garanti skall anses föreligga krävs att utfästelsen har viss substans. Hur mycket som krävs för att en garanti skall anses vara lämnad är olika och måste bedömas från fall till fall.

Garantier angående en varas skick

I konsumentförhållanden är det inte ovanligt att garantier gällande varans skick lämnas av säljaren. Dessa brukar ofta innebära att om varan går sönder inom viss tid har köparen rätt att göra felpåföljder gällande, om inte felet beror på köparen. Vidare kan en del garantier gälla en specifik egenskap hos varan, till exempel att den skall klara av att prestera något specifikt som t.ex. att en dator skall klara av att hantera vissa program. Om det under garantitiden skulle hända något med en vara som omfattas av en garanti innebär det att det är ett fel på varan och köparen kan då till exempel få rätt att kräva att felet åtgärdas, att få en ny vara eller att få pengarna tillbaka. När en garanti av detta slag har lämnats krävs det att säljaren kan visa att felet inte beror på varans beskaffenhet utan istället till exempel en olyckshändelse, vanvård eller felanvändning för att undslippa åtgärder. På så vis leder en garanti till att bevisbördan blir omvänd, d.v.s. köparen måste inte bevisa att denne inte misskött varan utan tvärt om.

Garantier i förhållande till undersökningsplikten

När någon köper en vara måste köparen i regel undersöka varan. Dock är undersökningskravet inte lika högt ställt i konsumentförhållanden. Om en garanti inte har lämnats kan inte köparen göra felpåföljder gällande för sådant som denne borde ha upptäckt vid en undersökning av varan, om undersökningen har utförts innan köpet. Har köparen inte haft någon möjlighet att undersöka varan innan köpet förutsätts att denne undersöker varan snart efter det att varan levererats. När, å andra sidan, en garanti har lämnats av säljaren begränsas köparens undersökningsplikt och i vissa fall bortfaller den helt. Det är endast om det finns speciella skäl, såsom att säljaren uppmanar köparen att undersöka varan noga, som det kan krävas att köparen är noggrannare.

Garantier vid fastighetsköp

Vid fastighetsköp ställs mycket höga krav på en köpare. Köparen får inte göra fel gällande för något köparen rimligen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten. Reglerna angående köparens rätt att göra felpåföljder gällande är mycket stränga och det skall mycket till för att en köpare faktiskt skall få åberopa ett fel i en köpt fastighet. Därav får garantier en stor betydelse vid fastighetsköp, eftersom en garanti minskar köparens undersökningsplikt. Dessutom kan en garanti leda till att en allmän friskrivning gällande fastighetens skick förlorar sin verkan beträffande det garantin gäller.

Bläddra bland juridiska artiklar