Fastighet och tillbehör till fastighet


Till vardags när vi pratar om en fastighet menar vi oftast en byggnad. Inom fastighetsrätten finns ingen definition av begreppet ”fastighet”. Däremot använder lagstiftaren begreppet fast egendom, vilket är jord. Förenklat är jord all mark, eftersom även vattenområden omfattas av begreppet. Den fasta egendomen kan sedan delas in i olika fastigheter. En fastighet skall vara inskriven i fastighetsregistret, och alla fastigheter får då ett eget ”personnummer” – en fastighetsbeteckning. All fast egendom är inte indelad i fastigheter, exempelvis har de allmänna
vattenområdena ingen fastighetsbeteckning.

Tillbehör till fastighet

Allt som tillhör en fastighet och som inte är en fast beståndsdel av själva marken är tillbehör till fastighet. Exempel på tillbehör är byggnader (vilket även omfattar murar och broar), ledningar, stängsel och cisterner. Tillbehören delas in i tre olika kategorier

1) Allmänna fastighetstillbehör
2) Byggnadstillbehör
3) Industritillbehör

Allmänna fastighetstillbehör

Dessa tillbehör har ett naturligt fysiskt samband med fastigheten och de kan antingen finnas på fastigheten eller under markytan på fastigheten. Endast föremål för stadigvarande bruk, med andra ord sådant som fastighetsägaren tillfört för permanent bruk, är allmänna fastighetstillbehör. Exempel är byggnader, stängsel men även rot på stående träd och naturligt gödsel.

Byggnadstillbehör

Byggnadstillbehör är fast inredning ägnad för permanent bruk, och byggnaden måste vara ”försedd” med föremålet. Exempel på byggnadstillbehör är hissar, ledstänger, värme- och vattenledningar, värmepannor och kaminer. I en bostad utgör även badkar och värmeskåp sådant tillbehör, och i lokal kan nämnas hyllor, skyltanordningar, fläkt- och kylsystem som exempel.

Vid försäljning av en fastighet finns det möjlighet för säljaren att ta med sig byggnadstillbehör från fastigheten, förutsatt att det avtalats mellan säljaren och köparen. Byggnadstillbehören undantas då vid försäljning av fastigheten och ingår således inte i köpet.

Industritillbehör

Industritillbehör är tillbehör som tillförts industriella verksamheter, såsom exempelvis maskiner, med avsikt att användas på fastigheten. Dessa tillbehör har därför vanligtvis med tillverkningen att göra. Utgångspunkten är att industritillbehören tillhör fastigheten. En säljare av en industrifastighet har dock möjlighet att skriva in tillbehören i fastighetsregistret och där ange att tillbehören inte hör till fastigheten. En sådan inskrivning innebär att vid en försäljning av industrifastigheten, undantas industritillbehören. En köpare, som har för avsikt att överta en verksamhet i dess helhet, bör därför försäkra sig om att tillbehören tillhör fastigheten och ingår i köpet. Risken är annars köparen endast köper ett ”skal” och står utan den utrustning nödvändig för att bedriva verksamheten. Viktigt att notera är att fordon, kontorsutrustning och handverktyg aldrig kan tillhöra fastigheten som sådan.

Tillbehör tillfört fastigheten av annan än fastighetsägaren

Det förekommer att exempelvis en hyresgäst själv inköper och installerar en diskmaskin/tvättmaskin eller kylskåp i den förhyrda lägenheten. I dessa fall tillhör inte föremålen fastigheten, och hyresgästen får således ta dem med sig vid avflyttning. Anmärkas kan dock att lägenheten skall lämnas i samma skick vid avflyttning som vid inflyttning, vilket innebär att om det fanns en spis vid inflyttningen så skall också den spisen, eller annan likvärdig spis, lämnas vid avflyttningen.

Bläddra bland juridiska artiklar