Arbetsskada


Vid arbetsskador i Sverige har en arbetstagare i första hand rätt till ersättning oberoende av om det föreligger en grund för skadestånd och i andra hand en rätt till skadestånd av mer traditionellt mått. Den första typen av ersättning är en form av socialförsäkring och är offentligrättsligt organiserad. Grundskyddet för arbetstagare återfinns i den allmänna försäkringen. Utöver den allmänna försäkringen finns en särskild arbetsskadeförsäkring. Arbetsskadeförsäkringen ersätter både olycksfall och annan skadlig effekt av arbetet. För att en skada ska räknas som arbetsskada krävs det att övervägande skäl talar för att skadan har ett samband med arbetet. Arbetsskadeförsäkringen gäller i princip alla som arbetar, vilket även omfattar egenföretagare och de som går utbildning som är förenad med särskild risk för arbetsskada. Arbetsskadeförsäkringen finansieras genom de sociala avgifter som en arbetsgivare betalar för arbetstagarens räkning.

Utöver möjligheterna till ersättning genom försäkring har en arbetstagare även rätt till allmänt skadestånd. Skadeståndsansvaret får dock mindre betydelse beträffande arbetsskador än vissa andra skador, eftersom majoriteten av arbetsgivarna är försäkrade med en så kallad trygghetsförsäkring. Där trygghetsförsäkring saknas blir dock skadeståndsansvaret mer aktuellt. Områden där trygghetsförsäkring saknas är ofta sådana områden där kollektivavtal saknas, exempelvis städhjälp och trädgårdsarbete.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ersättningssystemet består av tre nivåer. Den första nivån består av en socialförsäkring i form av arbetsskadeförsäkringen, den andra nivån bistår av en privat så kallad trygghetsförsäkring och andra liknande försäkringar och till sist, om social- och trygghetsförsäkring saknas, finns även möjlighet till allmänt skadestånd.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Den största delen av de förluster som orsakas av arbetsskador ersätts genom den ovan nämnda arbetsskadeförsäkringen. Trygghetsförsäkringens syfte är främst att täcka förluster för så kallad sveda och värk samt lyte och annat stadigvarande men. Sveda och värk är olägenheter av icke bestående natur medan lyte och men är bestående skador, exempelvis ett ärr eller nedsatt hörsel. Trygghetsförsäkringen kan även täcka inkomstförluster som inte täcks av arbetsskadeförsäkringen.

Skadeståndsskyldighet för arbetsskador

Som ovan nämnts har skadeståndsskyldigheten mindre betydelse vid arbetsskador, eftersom trygghetsförsäkringssystemet är väldigt utbrett. Enligt villkoren för trygghetsförsäkringen beskärs i allmänhet arbetstagarens möjligheter att föra skadeståndstalan mot arbetsgivare som tecknat trygghetsförsäkring. Möjligheterna beskärs även beträffande skadeståndstalan mot arbetsgivare, anställd eller annan som omfattas av en trygghetsförsäkring. I de flesta skadefall för en arbetstagare är det förmodligen smidigast att begära ersättning ur en trygghetsförsäkring, istället för att föra talan om allmänt skadestånd.

Bläddra bland juridiska artiklar