Tillstånd att driva en börs


Med begreppet ”börs” avses i regel en reglerad marknad där finansiella instrument (oftast, men inte uteslutande, aktier) byter ägare. Börsen kopplar samman köparen och säljaren. I Sverige finns huvudsakligen två reglerade marknader som drivs av en börs; OMX Nordic Exchange Stockholm AB (i vardagligt språk ”Stockholmsbörsen” eller ”OMX”) samt Nordic Growth Market (oftast kallat ”NGM Equity” eller ”NGM”). Vid sidan om dessa två finns även Burgundy AB (”Burgundy”) som klassificeras som en reglerad marknad, men som endast handlar aktier noterade på föregående två marknader. Med en ”reglerad marknad” avses ett gränsöverskridande system inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) vilket sammanför, eller möjliggör ett sammanförande, av flera köp- och säljintressen vilket leder till avslut och vars handel finns reglerad i objektivt definierade regler. För enkelhetens skull kommer i fortsättningen ordet ”börs” åsyfta en reglerad marknad.

För att få starta och driva en börs ställs rigorösa krav på ägaren/-na till börsen. Det är börsen som står som garant för att bolagen som handlas där uppfyller vissa krav och att handeln sker på ett säkert och smidigt sätt. Tillstånd att driva en börs lämnas av Finansinspektionen. Ett sådant tillstånd kan lämnas till antingen ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett utländskt företag som har en filial i Sverige och som står under tillsyn av en behörig myndighet i hemlandet och dessutom kan antas uppfylla kraven som ställs i svensk lag. Det finns således ingen möjlighet för en privatperson (det vill säga en fysisk person) att driva en börs. Finansinspektionen gör en lämplighetsbedömning av den juridiska person som ansöker om tillstånd att driva en börs. De saker som Finansinspektionen bland annat ska ta hänsyn till är om den ansökande är kapitalstark, har ett bra anseende, kan antas följa de lagar som finns, inte har en bolagsordning som strider mot lag (i det fall ansökande är en ekonomisk förening gäller samma regler för stadgarna) och om de med företagsledande befattning har tillräcklig kunskap och är lämpliga för jobbet.

Det finns numera en särskild regel som anger att vid bedömningen av en kandidat ska även tas i beaktning om innehavaren av börsen kan tänkas använda innehavet för penningtvätt, finansiering av terrorism eller på annat sätt komma att finansiera, eller i övrigt gynna, grov brottslighet. Finansinspektionen måste även godkänna bolagsordningen eller stadgarna i samband med att den ansökande får tillstånd att driva en börs. Börsen ska ha en styrelse med minst tre ledamöter, en verkställande direktör samt en auktoriserad revisor (eller revisor som avlagt revisorsexamen) som utses av stämman.

Ansökan om tillstånd att driva en börs får göras innan företaget eller den ekonomiska föreningen registrerats. Om illståndshavaren är ett aktiebolag ska bolaget ha ett aktiekapital som är tillräckligt stort med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bemyndigat (för tillfället Finansinspektionen) får meddela föreskrifter om hur stort ett aktiekapital måste vara. När en sådan föreskrift lämnas ska hänsyn tas till bolagets finansiella resurser har och kan komma att utnyttja. Det räcker alltså inte med att bara ha tillgångar, dessa ska kunna omsättas i den grad det kan komma att påkallas.

Reglerna kan tyckas tämligen få och enkla att uppfylla, men Finansinspektionen har i sin tur utvecklat ett mer komplicerat bedömningssystem utifrån de parametrar som finns angivna i lag. Begreppet ”lämplig” har en vid tolkning, där flertalet aspekter vägs in. Finansinspektionen har i förordningar exempelvis angivit att ansökande ska uppfylla vissa etiska regler, kunna lämna fullständig redovisning, uppställa en budget, ange om de befinner sig i en domstolsprocess med mera. Stora krav ställs på ansökandes organisation och dess ledning.

Bläddra bland juridiska artiklar