Aktiehandel


När konsumenter köper och säljer aktier sker den faktiska handeln på börsen oftast genom en mellanhand som kan gå under olika beteckningar, exempelvis aktie- eller fondmäklare, kommissionär eller värdepappersbolag. De större bankerna brukar ha egna fondkommissionärer som bankens kunder kan vända sig till, men det finns också specialiserade värdepappersbolag som erbjuder samma tjänster. I det följande används kommissionär som allmän beteckning på aktiemarknadens mellanhänder som har som uppdrag att utföra köp- och säljordrar för annans räkning.

Hur handlar man med aktier?

Förenklat kan aktiehandel beskrivas i följande steg:

1. Rådgivning och förhandling resulterar i en köp- eller säljorder. Hur finansiell rådgivning till konsumenter går till och vilka krav som ställs hanteras inte närmare här. Investeraren avgör om köp ska ske till marknadspris eller till ett fastslaget pris/limiterat pris, en distinktion som blir särskilt viktig om köpet ska ske vid en senare tidpunkt med den risk för värdeförändringar som detta medför. Kommissionären har dock en skyldighet att utifrån konsumentens önskemål alltid sträva efter bästa pris.
2. Kommissionären genomför ordern på den aktuella marknaden i enlighet med investerarens instruktioner. Avslut sker genom att köp- och säljordrar matchas mot varandra i automatiska system.
3. En avräkningsnota sänds till investeraren med information om bl.a. pris och tidpunkt för transaktionen, kommissionärens courtage och datumet då transaktionsobjektet kan disponeras eller då betalning ska erläggas (likviddagen).
4. Om avräkningsnotan stämmer behöver investeraren inte göra någonting. Om felaktigheter finns ska dessa reklameras till kommissionären snarast.
5. Köpta värdepapper levereras till det värdepapperskonto (eller den depå) som kunden tidigare uppgivit.
6. Årsbesked och andra avier med information om förändringar på värdepapperskontot skickas ut regelbundet. Avräkningsnotor sparas till deklarationen för beräkning av kapitalvinstbeskattning på aktieförsäljningarna.

Skatter och avgifter i samband med aktiehandel

En fördel med att äga och förvalta sitt aktieinnehav själv, utan mellanhänder, är att kostnader för förvaltningsavgifter blir lägre. Förvaltningsavgiften dras i regel i samband med utbetalning av inkomsten. Värdepappersbolaget eller fondkommissionären som genomför transaktionerna får betalt genom att en avgift, courtage, uttas i samband med aktiehandeln antingen som en procentsats eller som en minimiavgift på beloppet. En mindre clearingavgift uttas också.

Inkomster från aktiehandel och aktiesparande är skattepliktigt i inkomstslaget kapital med en skattesats på ungefär 30 %. Beskattning sker det år inkomsten uppkommer och blir disponibel. Skulle transaktionerna resultera i ett underskott istället för vinst kan detta generera en skattereduktion som minskar den totala skatten på övriga inkomster. Inkomsterna från handel med aktier kan vara av två slag:

• Inkomster på grund av löpande avkastning, d.v.s. utdelning.
• Inkomster till följd av realisation, där värdestegringen (vinsten) beskattas.

Banker och värdepappersinstitut drar i regel preliminär skatt och förvaltningsavgifter direkt när beloppet utbetalas, samtidigt som kontrolluppgift skickas till Skatteverket. Avdrag medges för förvaltningsutgifter till den del de överstiger 1000 kr för beskattningsåret och avdraget görs i samband med deklarationen. Förvaltningsutgifter inkluderar depåavgifter, kostnad för bankfack och vissa andra avgifter i den utsträckning de har samband med inkomsterna. Courtage dras dock ej av som förvaltningsutgift utan beaktas istället vid redovisningen av värdepappersförsäljningen genom att courtagebeloppet läggs till anskaffningsvärdet, vilket medför att den beskattningsbara vinsten minskar. Förvaltningsutgifter för pensions- eller kapitalförsäkring och investeringsfonder är ej avdragsgilla

Hur stor den slutliga skatten blir beror bl.a. på vilka avdrag som man har möjlighet att göra i inkomstslaget kapital och huruvida aktierna är noterade eller ej, dvs. om aktierna som genererat inkomsten noterats på en börs/marknad eller ej.

Bläddra bland juridiska artiklar