Regler för att driva handelsplattform


En handelsplattform funkar i stort som en reglerad marknad, men har något lägre ställda krav. Handelsplattformar kallas ofta för ”MTFer” (Multi Trading Facility) och är system inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) och drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs. Handelsplattformar sammanför köpare och säljare av finansiella instrument (oftast, men inte uteslutande, aktier) och lyder under objektivt definierbara regler. I Sverige finns det flera handelsplattformar. De huvudsakliga är; AkiteTorget (drivs av OMX), First North (drivs av OMX) Nordic MTF (drivs av NGM) och Burgundy MTF (drivs av Burgundy).

De krav som ställs på handelsplattformar är inte lika många och detaljerade som dem som gäller för reglerade marknader. En investering i en aktie som handlas över en handelsplattform är därför i regel högre än om investeringen görs i ett bolag noterat på en reglerad marknad. Detta innebär emellertid inte att handeln i sig inte är kontrollerad.

Det är alltså börser som har tillstånd att driva handelsplattformar. Tillstånd att bedriva en börs lämnas av Finansinspektionen. Har tillstånd att driva en börs meddelas innebär detta således att tillstånd att driva en MTF också medgivits. En handelsplattform ska bedrivas ”/…/ hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls.”

Det ska finnas fritt tillträde att handla på handelsplattformen, alla som handlar ska behandlas lika och efter samma principer (neutralitet) och det ska finnas en god genomlysning av verksamheten. Med god genomlysning avses att deltagarna snabbt, smidigt och korrekt får information som är av betydelse för handeln, och att allmänheten får tillgång till denna information. De som vill som ge ut finansiella instrument till försäljning på handelsplattformen måste vara personer (juridiska eller fysiska) som har tillräcklig kunskap, kapitalstyrka, organisation och lämplighet för detta ändamål. Det är innehavaren av handelsplattformen som ska ställa upp regler för deltagare.

Det ska även finnas ändamålsenliga regler för handeln, av vilka det bland annat ska framgå deltagarnas förpliktelser, regler för transaktioner, kriterier som används för att avgöra vilka finansiella instrument som får tas upp till handel på handelsplattformen samt formerna av clearing och avveckling av transaktioner som genomförts. När information lämnas från det värdepappersinstitut som driver handelsplattformen ska institutet ta hänsyn till den kunskap och erfarenhet som deltagarna besitter. Information får alltså inte lämnas på ett sådant sätt att deltagarna inte förstår innehållet. Utgivarna av finansiella instrument (oftast aktier) som handlas på handelsplattformen måste fortlöpande lämna information till värdepappersinstitutet om sin verksamhet samt i övrigt lämna information som är av betydelse för att värdera aktien eller som krävs för att institutet ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Informationen ska lämnas omgående, såvitt det inte finns objektivt godtagbara skäl eller allmänheten inte riskerar att vilseledas. Det åligger värdepappersinstitutet att se till att utgivaren uppfyller sina skyldigheter.

Värdepappersinstitutet måste offentliggöra köp- och säljbud samt orderdjup (hur många aktier som finns till försäljning och till vilket pris samt hur många aktier som vill köpas och till vilket pris). Denna information ska lämnas på rimliga villkor och så länge handelsplattformen är öppen (vanligtvis mellan 9:00 – 17:30). Som kanske noterats är just informationsskyldigheten något som det läggs extra tyngdvikt vid. Det är viktigt att investerare lämnas tillräckligt med information för att de ska kunna bedöma värdet på ett visst finansiellt instrument och att informationen lämnas snabbt och smidigt. För handelsplattformar gäller mer allmänna regler med större tolkningsutrymme än för reglerade marknader, men detta innebär inte på något sätt att en handelsplattform får bedrivas på ett oseriöst sätt. Tvärtom. Även om reglerna tillsynes verkar allmänt hållna har de ett djupare innehåll och tillämpas relativt strikt.

Bläddra bland juridiska artiklar