Dröjsmål i samband med konsumentköp


Såväl säljaren som köparen kan enligt konsumentköplagen hamna i så kallat dröjsmål. Helt kortfattat så kan dröjsmål sägas föreligga när någon part inte fullgör sin förpliktelse enligt det specifika köpeavtalet (eller enligt vad som är stadgat i konsumentköplagen, om inget annat avtalats) i tid.

Mer konkret utgörs dröjsmål på säljarens sida av att varan inte avlämnats, eller avlämnats för sent. Om inget annat bestämts, så är huvudregeln att varan skall avlämnas ”inom skälig tid” från dess att köpet avtalats om. Sker inte överlämnandet av varan inom denna tidsram föreligger alltså dröjsmål på säljarens sida, såvida inte förseningen på något sätt beror på köparen. Dröjsmål på köparens sida består av att betalningen för varan inte skett i tid. Om inget annat har avtalats, så är huvudregeln att betalning skall ske när säljaren kräver det. Sker inte betalningen i tid föreligger därmed dröjsmål på köparens sida, även i detta fall är dock de situationer där det eventuella dröjsmålet på något sätt orsakats av motparten (här säljaren) undantagna.

Konsekvenser vid dröjsmål på säljarens sida

Ifall dröjsmål på säljarens sida förekommer, så finns det enligt konsumentköplagen ett antal påföljder som kan bli aktuella. Vid säljarens dröjsmål får köparen hålla inne betalningen, eller så pass mycket av betalningen som krävs för att ge säkerhet för de krav som köparen har på grund av dröjsmålet. Köparen kan också ha rätt att kräva att säljaren fullgör köpet. Köparen måste dock framföra sitt krav på att köpet skall fullgöras inom en rimlig tid, annars faller denna rätt bort. Som huvudregel är säljaren heller inte skyldig att fullgöra köpet ifall det finns ett hinder som denne inte kan övervinna, eller om de uppoffringar som krävs av säljaren för att köpet skall kunna fullgöras inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att köpet fullgörs. Istället för att kräva fullgörande så kan köparen ha rätt att välja att häva köpet, men endast om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen.

För det fall att köparen, när säljaren hamnade i dröjsmål, föreskrev en tilläggstid inom vilken säljaren skall överlämna varan, så har köparen rätt att häva köpet om varan fortfarande inte överlämnats då tilläggstiden är slut (såvida den angivna tilläggstiden inte är oskäligt kort). Under den tid som en eventuell meddelad tilläggstid pågår får köparen dock endast häva köpet ifall säljaren meddelat att köpet inte kommer att fullgöras inom tilläggstiden. Om köparen krävt att köpet skall fullgöras, men inte angivit någon specifik tilläggstid som fullgörandet skall ske inom, så har köparen rätt att häva köpet ifall varan inte överlämnats inom en skälig tid efter det att kravet på fullgörande framfördes.

Ifall varan som köpet avser exempelvis skall tillverkas eller skaffas särskilt åt köparen, och det därmed skulle vara svårt för säljaren att istället sälja den till någon annan, så har köparen rätt att häva köpet endast om dröjsmålet medfört att syftet med köpet gått förlorat och säljaren insåg eller borde ha insett detta. I situationen att varan avlämnats för sent, har köparen rätt att häva köpet enbart om han inom skälig tid därefter meddelar säljaren att han vill häva. Ifall köparen mottagigt varan får han som huvudregel häva köpet bara ifall varan kan lämnas tillbaka i ett väsentligt oförändrat och icke försämrat skick (detta gäller emellertid inte exempelvis då varan försämrats med anledning av något förhållande som inte beror på köparen eller om köparen vid en hävning ersätter säljaren för den förlust som minskningen i varans värde medför).

Vid dröjsmål kan köparen ha rätt att kräva skadestånd från säljaren för att täcka den skada som dröjsmålet orsakat. Rätten till skadestånd kan dock falla bort om säljaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll, som han inte borde ha räknat med vid köpetillfället och vars följder han inte kunde ha kontrollerat. Säljaren kan som huvudregel inte undvika skadeståndsansvar genom att skylla dröjsmålet på en tredje part (exempelvis en leverantör etcetera) som anlitats i samband med köpets fullgörande. Endast om denna tredje part kan visa att dröjsmålet berodde på ett hinder utanför hans kontroll, som nämnts ovan, kan säljaren komma att undgå skadeståndsskyldigheten. Liksom vad gäller vid hävande av köpet, får köparen kräva skadestånd på grund av dröjsmålet endast om han inom skälig tid meddelar säljaren därom. Att tillägga är att köparen är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada – om inte detta sker får köparen själv täcka den del av skadan som orsakats genom att så inte skett.

Konsekvenser vid dröjsmål på köparens sida

Även vid dröjsmål på köparens sida aktualiseras ett antal möjliga påföljder, som i stort sett motsvarar de påföljder som finns att tillgå vid dröjsmål på säljarens sida. Vid köparens dröjsmål har säljaren rätt att hålla inne varan. Också säljaren kan ha rätt att välja mellan att kräva att köparen fullgör köpet genom att betala alternativt häva köpet. Säljaren får häva köpet endast om köparens dröjsmål kan anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott. Säljaren kan ange en tilläggstid, då gäller motsvarande regler som beskrivits ovan rörande köparen. För det fall att köparen redan fått varan i sin besittning får säljaren häva köpet endast ifall han reserverat rätten att göra detta, eller om köparen väljer att avvisa varan.

Säljaren kan också ha rätt att kräva skadestånd från köparen, ifall säljaren hävt köpet. Ett eventuellt skadestånd skall täcka de särskilda kostnader som säljaren haft för att ingå och fullgöra avtalet (om inte dessa kostnader kan täckas exempelvis genom att varan säljs till någon annan), de särskilda kostnader som hävningen medfört samt förluster i övrigt på ett sätt som kan anses skäligt. Vid ett köp kan säljaren även välja att i förväg förbehålla sig en förbestämd ersättning vid en framtida hävning, om det angivna beloppet är skäligt. Också säljarens rätt till skadestånd kan komma att falla bort om köparen kan visa att det föreligger en sorts force majeure; att dröjsmålet orsakats av ett hinder utanför köparens kontroll och så vidare. Likaså säljaren måste vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

Bläddra bland juridiska artiklar