Vilken domstol är laga domstol i brottmål?


Laga domstol är beteckningen på den domstol som är behörig att ta upp ett visst mål. Begreppet laga domstol syftar inte främst på om det är en tingsrätt eller en hovrätt som är behörig att pröva målet, utan vilken tingsrätt eller hovrätt som är behörig i det aktuella fallet. Enligt huvudregeln är det bara den domstol som är laga domstol som får ta befattning med målet och ta upp det till prövning. Det är därför viktigt att avgöra vilken domstol som är laga domstol.

Då man bestämmer vilken domstol som är laga domstol i brottmål är utgångspunkten den plats där brottet förövats. Enligt huvudregeln ska nämligen åklagaren lämna in stämningsansökan hos den tingsrätt vars domkrets orten där brottet begicks tillhör. För att åklagaren ska kunna väcka åtal vid rätt domstol måste åklagaren därmed ta ställning till var brottet begicks. Ett brott ska anses vara förövat på den ort där den brottsliga handlingen företogs. Har en stöld skett i Malmö är således Malmö tingsrätt laga domstol. Om den person som åklagaren tänkt åtala har gjort sig skyldig till ett så kallat försöksbrott kan även den ort där brottet skulle ha fullbordats vara behörighetsgrundande. Vid ett försöksbrott kan åklagaren således välja att väcka åtal antingen vid domstolen på den ort där den misstänkte utförde själva försöket eller på den ort där brottet skulle ha fullbordats om det inte hade stannat vid ett försöksbrott. I vissa fall kan man även tänka sig att ett brott förövats på flera olika orter. I sådana fall har samtliga domstolar lika behörighet att ta upp målet i sin helhet. De olika domstolarna är då alltså inte begränsade till att bara ta upp den del av brottet som fullbordats inom domstolens egen domkrets. Ett brott som fullbordas inom flera olika domstolars behörighetsområden är att till exempel köra en oregistrerad bil genom flera domkretsar.

Det ovan beskrivna är huvudregler då man vet var ett brott har begåtts. Det finns dock två undantag från dessa huvudregler. Det är nämligen möjligt för åklagaren att väcka åtal hos den domstol som stämningansökan skulle ha lämnats in till om den misstänkte personen skulle vara svarande i ett tvistemål. Dessutom kan åklagaren väcka åtal hos den domstol där den misstänkte personen mer varaktigt uppehåller sig. Situationer där den misstänkte begått ett brott i Malmö, men kanske bor i Göteborg, är vanliga och regeln om att åklagaren i sådana fall kan väcka åtal i Göteborg finns för att värna om den misstänkte personen eftersom det då blir lättare för honom eller henne att medverka i processen. Båda dessa undantag kräver dock att det är lämpligt att åklagaren gör ett avsteg från huvudregeln med hänsyn till utredningen och kostnaderna för målet samt övriga relevanta omständigheter. Innan någon av dessa undantagsregler tillämpas måste åklagaren alltså göra en lämplighetsbedömning. Omständigheter som kan tala för att det är olämpligt att åtal till exempel väcks på den misstänktes hemvistort är att det då blir svårare för målsäganden att medverka i processen och tillvarata sin rätt.

I vissa fall är själva gärningsorten inte helt fastställd då åtal för ett brott väcks. Eftersom orten där brottet förövades då inte är känd kan huvudreglerna som beskrivs ovan inte användas när åklagaren ska avgöra vid vilken domstol han eller hon ska väcka åtal. Därför finns det kompletterande regler om laga domstol för dessa fall. Då det inte är känt var brottet förövades kan åklagaren välja att väcka åtal vid domstolen vid den ort där man kan anta att brottet har förövats. Anta innebär i svensk rätt ett mycket lågt krav, varför en domstol i dessa fall kan godta ganska svaga skäl för varför ett brott ska anses vara utövat på en viss ort. Åklagaren kan i dessa fall även välja att väcka åtal på den ort där den misstänkte personen gripits eller på den ort där den misstänkte personen vanligtvis uppehåller sig. Även de två undantagsregler som beskrivits i föregående stycke kan användas då man inte vet säkert var ett brott har begåtts.

Om åtal ska väckas mot flera personer som tillsammans begått ett brott är det tänkbart att huvudregeln om att åtal ska väckas där brottet är begånget gör att flera domstolar är behöriga. Det kan finnas fall där flera gärningsmän tillsammans, men på olika orter, har medverkat till exempelvis ett bedrägeri. I dessa fall kan åklagaren välja att väcka åtal mot alla misstänkta vid någon av de domstolar som är behörig. Detta gäller dock förutsatt att åklagaren väcker åtal mot alla vid samma tidpunkt. Om åklagaren först väcker åtal mot en misstänkt, och vid en senare tidpunkt mot de andra misstänkta personerna, är dock den domstol där det första åtalet väcktes behörig att ta upp även de senare åtalen.

Slutligen ska något sägas om situationer där samma person är misstänkt för flera olika brott som förövats på olika orter. I dessa fall skulle det vara tidskrävande och kostsamt för åklagaren att väcka åtal vid alla de olika domstoler som pekas ut som laga forum enligt huvudregeln. Åklagaren har därför en möjlighet att väcka åtal för alla brott vid samma domstol, om detta är lämpligt med hänsyn till utredningen och kostnader samt andra relevanta omständigheter. Åklagaren har då en möjlighet att välja att väcka åtal för samtliga brott vid någon av de domstolar som enligt huvudregeln pekas ut som laga domstol.

Bläddra bland juridiska artiklar