Brottmål

Brottsprocessen skiljer sig på flera vis från civilprocessen. Anledningen härtill är att då det är fråga om ett brottmål ställs höga krav på domstolen att fatta rätt beslut. Även om det är viktigt att rätt domslut görs även i en civilprocess är det särskilt viktigt i ett brottmål. Ett grundläggande syfte är att skapa större rättssäkerhet. Med detta menas att det ska finnas en förutsebarhet och säkerhet i systemet, vilket i sin tur leder till ett större förtroende för rätten och för staten. Här behandlar vi det som är utmärkande för brottmålsprocessen såsom bevisbörderegler, allmänna principer, målets parter och rättegångsregler av olika slag.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar