Upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt


Man skiljer mellan en upplåtelse och överlåtelse av en bostadsrätt. När lägenheten upplåts av föreningen bildas själva bostadsrätten, det är alltså när föreningen träffar det ursprungliga avtalet med den första bostadsrättshavaren. En förutsättning för att få utöva bostadsrätten är att personen är medlem i bostadsrättsföreningen. Därefter kan lägenheten överlåtas från en medlem till en annan blivande medlem i föreningen.

Upplåtelse av bostadsrätt

Utgångspunkten är att en upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske skriftligen, och avtalet brukar kallas bostadsrättsavtal eller upplåtelseavtal. Det finns inget krav på att upplåtelseavtalet måste undertecknas, men bland annat så skall parternas namn, lägenhetsnummer och insats- och avgiftsbelopp anges. Endast bostadsrättföreningar får upplåta lägenhet med bostadsrätt.

Överlåtelse av bostadsrätt

En bostadsrättsöverlåtelse är en övergång av bostadsrätten. Överlåtelsen kan dels vara frivillig såsom den är vid köp, byte eller gåva, men den kan även vara ofrivillig såsom vid exekutiv försäljning och tvångsförsäljning. På samma sätt som vid en upplåtelse, får den nya innehavaren endast utöva bostadsrätten om han är eller antas till medlem i bostadsrättsföreningen. Om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen är överlåtelsen ogiltig. Det finns dock undantag från krav på medlemskap. Så är fallet exempelvis när en juridisk person, som har panträtt i bostadsrätten, har förvärvat den efter exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning.

Överlåtelse av bostadsrätt till juridisk person

När det gäller möjligheten för en juridisk person att förvärva bostadsrätter till bostadslägenheter finns en del begränsningar. En juridisk person måste ha föreningens samtycke för att en överlåtelse skall få ske, annars är överlåtelsen ogiltig. Begränsningsregeln syftar till att ge bostadsrättsföreningar möjlighet att begränsa att en juridisk person, som redan är medlem i föreningen, successivt köper upp bostadsrätter till bostadslägenheter. Begränsningen gäller endast för bostadslägenheter som inte är avsedda för fritidsändamål. Inte heller behöver föreningen samtycka vid

• Förvärv efter exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning - förutsatt att den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten
• Förvärv av en kommun eller landsting
• Förvärv av lokaler eller fritidsbostadsrätt

Överlåtelseavtalet

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt måste vara skriftligt och måste, till skillnad från upplåtelseavtalet, även skrivas under av både köparen och säljaren. Av avtalet skall framgå vilken lägenhet som överlåtelsen avser samt ett pris. Samma regler gäller vid byte eller gåva av bostadsrätt.

Det finns möjlighet att även sluta ett så kallat optionsavtal. Ett optionsavtal är ett avtal om senare förvärv eller möjlighet till återköp av en bostadsrätt. Optionsavtal är bindande om de har ingåtts skriftligen och det gäller även sådana avtal där överlåtelsen avser en ännu inte upplåten bostadsrätt, exempelvis där bostadsrätten ännu inte är färdigställd.

Bläddra bland juridiska artiklar