Transport- eller utlämningshinder


Det kan finnas omständigheter som gör att det uppstår problem med att lämna ut godset på destinationsorten eller förhållanden som hindrar själva transporten. Vad ska då järnvägen, och avsändaren, göra när detta uppstår?

Om det på grund av någon omständighet är omöjligt för järnvägen att transportera godset till den plats som har avtalats ska järnvägen kontakta avsändaren och fråga om anvisning. Järnvägen ska även fråga avsändaren om instruktioner om en avvikelse från avtalet är nödvändig för att kunna transportera godset till rätt plats. Detta behöver inte göras om avvikelsen från avtalet saknar någon beaktansvärd betydelse. Om avsändaren inte ger järnvägen någon anvisning under angivna situationer inom en skälig tid måste järnvägen ändå agera. Järnvägen är faktiskt skyldig att vidta de åtgärder som järnvägen, utifrån vad den vet om omständigheterna, tycker bäst tillvaratar avsändarens intresse.

Om det efter godset nått destinationsorten finns hinder mot att lämna ut godset ska järnvägen även då fråga avsändaren om instruktioner. Om rätten till godset däremot övergått till mottagaren ska järnvägen fråga denne om anvisning. Om hindret för att lämna ut godset upphör ska järnvägen lämna ut godset till mottagaren. Detta gäller dock inte om järnvägen har fått en instruktion från avsändaren om att handla på ett visst sätt innan utlämningshindret gick över. Lämnas godset ut till mottagaren efter ett hinder ska järnvägen meddela avsändaren om detta omedelbart.

Om järnvägen följt eller begärt en anvisning under transporthinder eller vid hinder med att lämna ut godset eller vidtagit de åtgärder som den är skyldig att vidta har järnvägen rätt att få ersättning för detta. Ersättningen som järnvägen kan kräva måste vara skälig på grund av omständigheterna. Järnvägen har däremot inte rätt att få någon ersättning om fel eller försummelse föreligger från järnvägens sida. Om inte järnvägen fått en anvisning inom skälig tid vid transporthinder eller utlämningshinder efter begärt det ska transporten anses vara avslutad. Trots att transporten anses avslutad under dessa omständigheter har järnvägen skyldigheter. Järnvägen får inte bara lämna godset eller göra vad den vill med det. Järnvägen är skyldig att förvara godset åt den som enligt transportavtalet har rätt till godset. Järnvägen kan dock ge tredje man uppdrag att förvara godset.

Det finns omständigheter då järnvägen inte behöver invänta anvisning vid transport- eller utlämningshinder. Exempelvis får järnvägen sälja godset utan anvisning om godset är av sådan beskaffenhet att det riskerar att förstöras på grund av hindret. Ett annat exempel är om kostnaderna för att förvara godset är så pass höga i förhållande till godset värde att det inte är rimligt att utföra förvaringen. Järnvägen har också rätt att sälja godset om den inte fått någon anvisning om annan åtgärd efter en skälig tids förvaring. Försäljningen ska ske på offentlig auktion eller på något annat lämpligt sätt. Om det visar sig att intäkterna från försäljningen av godset uppenbarligen inte täcker kostnaderna får godset istället avlägsnas.

Säljs godset har den som har rätt till godset enligt transportavtalet rätt till pengarna efter det att järnvägen har täckt sina kostnader och sin fordran enligt transportavtalet. Om intäkterna från försäljningen understiger järnvägens fordran och kostnader på grund av förvaringen och försäljningen ska den som hade rätt till godset ersätta järnvägen med mellanskillnaden.

Bläddra bland juridiska artiklar