Tävlings- och lotterivinster


Genom de svenska skattereglerna delas den inkomst som skall beskattas in i olika inkomstslag. De olika inkomstslagen kallas för tjänst, näringsverksamhet och kapital. Intäkter som inte hör till något av dessa inkomstslag skall inte beskattas. Vidare kan en inkomst vara skattefri även om den tillhör något av inkomstslagen på grund av att intäkten undantas från beskattning genom en specifik bestämmelse. Gällande vinst i svenska lotterier finns ett dylikt undantag och sådana vinster undantas därmed från beskattning.

Varför vinst inte skall beskattas

Anledningen till att vinster i regel inte skall beskattas är att de oftast inte kan hänföras till något av inkomstslagen. Detta beror på att intäkter av lotterivinster inte brukar uppkomma genom vare sig en arbetsinsats eller kapitalavkastning. Det är därför som dylika vinster inte brukar omfattas av de olika inkomstslag som uppställs i skattelagstiftningen. Dock är lotterier inte helt undantagna skatt då den som anordnar lotteriet ändå är skattepliktig för så kallad lotteriskatt. Vidare beskattades förut vinst i lotterier som anordnades av ett utländskt företag som kapitalinkomst. Dock ansågs sådan beskattning inte vara förenlig med EG-rätten och numera är på grund av detta även lotterivinster som uppkommit genom lotterier i EES-området skattefria på samma sätt som svenska lotterivinster. Dock är vinster från lotterier utanför EES-området inte skattebefriade.

Gränsdragning mellan lotterivinster och tjänsteinkomster

För att kunna avgöra var gränsen mellan lotteri och tjänst går bör man först definiera vad som utgör ett lotteri. Lotterier har i lagen fått en relativt vidsträckt definition. För att ett lotteri skall föreligga krävs att det är fråga om en verksamhet där någon eller några medverkande kan få en högre vinst än övriga medverkande genom gissning, lottning samt genom vissa andra spel och förfaranden. Vidare har slumpen en avgörande betydelse för om något kan anses vara ett lotteri. Dock har det inte uteslutande betydelse då man även skall ta hänsyn till verksamhetens karaktär. Föreligger ett lotteri utgår en lotteriskatt på 36 % av överskottet som uppkommer i lotteriet. I annat fall skall både sociala avgifter och arbetsgivaravgifter betalas. Vidare måste i sådana fall den som erhåller vinsten betala skatt för inkomst av tjänst. Därför gör det stor skillnad om verksamheten kan betecknas som lotteriverksamhet. När det gäller tävlingsvinster skall dessa i regel beskattas som inkomst av tjänst. Dock innebär beskattningen i dessa fall att även omkostnader man har haft för att få inkomsten är avdragsgilla. Vidare finns en föreskrift om att vinster som inte utgår på grund av anställning eller annat uppdrag och vinsten utgör ett minnesföremål och inte utgår i pengar eller om värdet av vinsten inte överstiger 0,03 prisbasbelopp, vilket år 2011 är 1284 kronor.

Beskattning enligt praxis

Vinster som har uppkommit genom tävlingar i tidningar där vinnaren lottas fram utgör inte tävlingsvinster utan istället lotterivinster, trots att en faktisk prestation har utgått för att erhålla vinsten. Dock betraktas vinsten som en tävlingsvinst om till exempel alla som svarar rätt får ett pris. Vidare har i praxis en vinst i en slogantävling ansetts utgöra ersättning för intellektuellt arbete och därmed en skattepliktig intäkt. Vidare har skattesplikt uppkommit när anställning har varit en förutsättning för deltagande i lotteri. I sådana fall handlar det om en förmån som erhålls på grund av anställning och sådana förmåner är skattepliktiga tjänsteintäkter.

Bläddra bland juridiska artiklar