Stipendier och bidrag


All inkomst som skall beskattas i Sverige delas in i olika inkomstslag. Inkomstslagen kallas näringsverksamhet, kapital och tjänst. Skulle en inkomst inte kunna hänföras till något av inkomstslagen skall inkomsten inte beskattas. En inkomst kan dessutom vara skattefri även om inkomsten kan hänföras till något av inkomstslagen. I de fallen är det en specifik bestämmelse som föreskriver att inkomsten inte skall beskattas. När det gäller stipendier finns en dylik regel som föreskriver skattefrihet i vissa fall.

Vad som är skattepliktigt

Ett stipendium kan beskrivas som ett bidrag som en fysisk person får till stöd för en viss verksamhet som till exempel kan vara av konstnärligt, idrottsligt eller litterärt slag. Vidare är det vanligt att stipendier utges för att stödja någons utbildning eller forskning. Beskattningsundantaget gäller både för stipendier för utbildning och för andra ändamål. Dock föreskriver lagen att stipendier som erhålls för annat än utbildning bara är skattefria om stipendiet inte utgör ersättning för arbete som antingen har genomförts eller skall göras för givarens räkning. Dessutom är sådana stipendier som utbetalas periodiskt och har till ändamål att stödja något annat än utbildning inte skattefria. Det finns däremot inga begränsningar gällande sådana stipendier som är till för att stödja utbildning och dessa är således helt enkelt inte skattepliktiga.

Gränsdragning mellan stipendier för utbildning och ersättning för arbete

Till att börja med kan konstateras att både grundutbildning samt högskole- och doktorandutbildning hänförs till utbildning. Även olika sorters kurser räknas till utbildning. Dock uppkommer ofta problem om skatten kan anses vara en ersättning för arbete då skatteplikt ändå uppkommer. I sådana fall anses nämligen inte stipendiet vara för utbildningen. Många gånger kan gränsdragningen vara svår att fastställa. Skulle det vara så att en arbetsgivare utger ett stipendium för arbetstagarens utbildning och anställningen är en förutsättning för att stipendiet skall utgå anses stipendiet vara ersättning för arbete och därmed skattepliktigt. Vidare kan nämnas att Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att stipendier som har utgetts av fackorganisationer till fackliga förtroendemän inte ansågs vara skattepliktig inkomst när kursen hade en allmänbildande karaktär. Dock ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att skatteplikt uppkom då en kurs handlade om den fackliga verksamheten. Detta beror på att om det finns ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande och arbetsgivaren (alternativt uppdragsgivaren) utger stipendier för att en anställd skall delta i en utbildning som kan vara till nytta för arbetsgivaren skall beskattning ske. Om den anställde genom kursen får kunskaper som arbetsgivaren troligen kommer ha nytta av är kursen nämligen till nytta för arbetsgivaren och man kan då se stipendiet som ersättning för arbete.

Belöningar för utförda prestationer

Ibland kan det vara svårt att veta om en belöning för en prestation skall ses som ersättning av tjänst eller som en annan belöning. Som exempel på en sådan belöning kan Nobelpriset nämnas. Frågan huruvida prissumman som erhålls för en nobelpristagare skall anses vara skattepliktig uppkom 1912 då Selma Lagerlöf fick nobelpriset i litteratur. Högsta förvaltningsdomstolen kom dock fram till att någon skatteplikt inte föreligger i sådana situationer. Anledningen till detta var dels att Nobelstiftelsens verksamhet är skattefri och en beskattning av deras prisutdelningar skulle strida mot syftet med Nobelstiftelsens skattefrihet. Vidare ansågs pristagarna inte ha utfört sin prestation i syfte att få priset. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg helt enkelt att de som har erhållit ett nobelpris inte har utfört sin prestation i vinstsyfte och därmed skulle belöningen inte anses vara en ersättning för utfört arbete. Med andra ord har nobelprisvinnaren inte utfört någon prestation för Nobelstiftelsen, som i det här fallet är stipendiegivaren. Vidare kan nämnas att ett stipendium som Albert Bonniers förlag utgav till författaren Gyllensten ansågs vara skattepliktigt. Anledningen härtill var att stipendiet i första hand delades ut till författare som publicerades av förlaget och stipendiet huvudsakligen avsåg inte redan utförda prestationer.

Bläddra bland juridiska artiklar