Beskattningsgrundande transaktioner


I Sverige betalar vi skatt på olika inkomster som i sin tur delas upp i tre olika inkomstslag. Inkomstslagen kallas för tjänst, näringsverksamhet och kapital. För att en inkomst skall beskattas förutsätts att inkomsten kan hänföras till något av inkomstslagen. Vidare saknas det någon generell bestämmelse om när en inkomst realiseras. Dock föreskrivs i lagen att för kapitalvinster och kapitalförluster realiseras inkomsten vid avyttring. Med avyttring menas att egendomen byts bort, säljs eller liknande överlåtelse. Den vinst som uppkommer skall sedan tas upp som inkomst. Detta gäller dock endast inkomster som hänförs till inkomstslaget kapital och säger således inte någonting om hur övriga inkomster skall beaktas. Man kan trots detta konstatera att det är i regel genom avtal där en prestation utförs med en motprestation som ersättning, d.v.s. onerösa avtal, som inkomster uppkommer. Så är exempelvis fallet både då det gäller inkomst av tjänst och näringsverksamhet. När en prestation utförs mot ersättning eller då något avyttras brukar det inte vara några problem med att vare sig säkerställa inkomsten eller värdera den. Dock kan större svårigheter uppkomma då det är fråga om är fråga om benefika överlåtelser, d.v.s. vid gåvor, eller egen konsumtion.

Arbete för egen räkning

Huvudregeln är att arbete för egen räkning inte utgör en skattepliktig inkomst. Om man exempelvis lagar sin egen mat eller städar hemma skall beskattning av arbetet inte ske. Detta trots att om någon annan hade utfört samma sysslor mot ersättning hade beskattning skett. Dock kan beskattning komma att ske vid ett senare tillfälle för det fall någon utför ett arbete på egendom som sedan avyttras. Skatteplikt uppkommer genom att vinsten, som kan ökas av arbetet, beskattas. Vidare kan nämnas att neutralitetsprincipen är en grundläggande princip inom skatterätten och innebär att skatten inte skall påverka den skatteskyldiges val mellan två, innan beskattning, ekonomiskt likvärdiga alternativ. Dessutom bör uppmärksammas att den som bedriver näringsverksamhet i vissa fall uttagsbeskattas för sitt eget arbete. När det gäller arbete som utförs i utbyte mot något annat föreligger dock skatteplikt. I sådana fall kan man inte säga att det är fråga om arbete för egen räkning. I dessa fall utgår nämligen en ersättning, även om ersättningen utgår i form av en annan tjänst. Vidare leder i allmänhet inte den omständigheten att man låter ersättningen utgå till någon annan till skattefrihet. Dock bör detta särskiljas från arbete utan ersättning, d.v.s. ideellt arbete. För ideellt arbete uppkommer ingen skatteplikt.

Uttagsbeskattning

Enligt huvudregeln gällande uttagsbeskattning skall en tillgång som tagits ut ur en näringsverksamhet inkomstbeskattas. Beskattningen skall beräknas som om tillgången hade avyttrats till marknadsvärdet. Vid uttag av tjänst gäller samma princip. En förutsättning är dock att värdet av tjänsten kan betraktas som mer än ringa, i annat fall sker ej någon beskattning. Vad som är mer än ringa måste bedömas från fall till fall med beaktande av näringsverksamhetens storlek, tjänstens värde m.m. Syftet med regleringen är att en näringsidkare inte skall kunna undgå beskattning genom att förfoga över tillgångarna på annat sätt än att avyttra dem. Därför kan konstateras att inkomsterna i näringsverksamheten alltid skall beskattas oberoende av hur ägaren disponerar dem. Uttagsbeskattningen leder därigenom till att en uttagen tillgång eller tjänst skall redovisas och beskattas till marknadsvärdet samtidigt som avdrag för kostnader i samband med anskaffandet av tjänsten eller tillgången får göras.

Beskattning av kapital

När det gäller beskattning av inkomster som hänförs till inkomstslaget kapital är bestämmelserna om uttagsbeskattning inte tillämpliga. Beskattningen skall istället ske av kapitalvinster samt av den löpande avkastningen. Detta innebär att om någon ger bort exempelvis en fastighet skall givaren inte beskattas utan det är istället gåvotagaren som blir skatteskyldig. Dock uppkommer inte skatteplikten förrän fastigheten avyttras. Detta då beskattning av kapital endast sker vid en avyttring. Dock gäller som sagt, att löpande avkastning beskattas när inkomsten uppkommer.

Bläddra bland juridiska artiklar