Statlig fastighetsskatt


Det finns två olika sorters skatter som betalas för fastigheter, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Den kommunala fastighetsavgiften skall betalas för bostäder i småhus och hyreshus samt för ägarlägenheter. Den statliga fastighetsskatten betalas för vissa andra fastigheter. Den kommunala fastighetsavgiften är vidare indexreglerad och innehåller ett maxbelopp som inte överstigs vid beskattningen. Detta gäller inte för den statliga fastighetsskatten som istället hänförs till fastighetens taxeringsvärde.

Vem är skattskyldig?

Den statliga fastighetsskatten skall betalas av den som vid ingången av inkomståret är ägare till fastigheten. Detta innebär att den som den 1 januari under inkomståret äger fastigheten skall betala hela fastighetsskatten. Med inkomståret avses vidare det år som föregår deklarationsåret. Om deklaration skall ske år 2011 är således inkomståret 2010. Även om fastigheten skulle säljas skall således den ursprungliga ägaren betala hela avgiften. Vidare gäller att vissa rättighetshavare skall likställas med ägare. Detta gäller exempelvis för de som har en fastighet med tomträtt. Skulle det finnas flera delägare av fastigheten skall dessa betala skatt för sin egen del. Om någon av delägarna äger hälften av fastigheten och resterande del av fastigheten ägs av två personer skall således majoritetsägaren betala hälften av skatten och övriga delägare 25 % var. Vidare gäller att om fastigheten är en bostadsrätt skall bostadsrättsföreningen betala fastighetsskatten. Detta då det är bostadsrättsföreningen som är ägare av fastigheten. Vidare skall juridiska personer beskattas för sitt innehav av fastigheter. Om den juridiska personen är en delägare i en fastighet skall den juridiska personen beskattas för den del som ägs av denne. Det spelar vidare ingen roll om ägaren till fastigheten är skattskyldig för inkomstskatt i Sverige eller inte. Alla som äger fastigheter för vilka skatteplikt gäller är skyldiga att betala skatten.

Vilka fastigheter åläggs statlig fastighetsskatt?

Fastighetsskatt skall betalas för sådana fastigheter som inte innehåller bostäder och som vid fastighetstaxeringen betecknas som något av följande.
1. Lantbruksenhet med tomtmark.
2. Hyreshusenhet.
3. Småhusenhet.
4. Industrienhet.
5. Ägarlägenhetsenhet.
6. Elproduktionsenhet.

Beskattning av småhus

Med småhus menas en bostadsbyggnad som inrymmer antingen en eller två bostäder. Bostäderna kan vara inrättade antingen för permanentboende eller för fritidsboende. En lantbruksenhet kan vidare inrymma mellan en och tio bostäder för antingen permanent- eller fritidsboende. En sådan lantbruksenhet anses också vara ett småhus. Fastighetsskatten beräknas utifrån det senaste taxeringsbeslutet, dock senast det taxeringsbeslut som gällde för inkomståret. Det finns vidare inget maximalt belopp för den statliga fastighetsskatten. Alla småhusenheter eller lantbruksenheter med tomtmark eller småhus där det ännu inte har uppförts en bostadsbyggnad åläggs statlig fastighetsskatt. Att en bostadsbyggnad är uppförd innebär att bostadsbyggnaden är färdigbyggd och har börjat användas eller är möjligt börja använda innan inkomstårets ingång. Den statliga fastighetsskatten uppgår till 1 % av taxeringsvärdet för dels obebyggd tomtmark för småhus och dels för sådana småhus som har taxerats som under uppförande, tillsammans med tillhörande tomtmark.

Beskattning av hyreshus

En hyreshusenhet kan innehålla både bostäder med tillhörande tomtmark och lokaler med tillhörande tomtmark. Även mark som är avsedd för bostäder eller lokaler som är obebyggd kan utgöra en hyreshusenhet. Om en byggnad innehåller tre bostäder eller mer anses den vara ett hyreshus. Vidare klassas en byggnad som hyreshys om den innehåller lokaler, som exempelvis butiker, kontor, hotell eller restauranger. Fastighetsskatten skall beräknas utifrån det taxerade värdet av varje byggnadsenhet med tillhörande tomtmark, detta kallas för värderingsenhet. Alla hyreshusenheter där det inte har uppförts någon bostadsbyggnad åläggs statlig fastighetsskatt. Fastighetsskatten uppgår till 0,4 % av taxeringsvärdet för följande enheter.

1. Tomtmark som enbart är bebyggd med bostadshus som har en annan ägare, d.v.s. arrendetomter och liknande.
2. Hyreshus med bostäder, tillsammans med tillhörande tomtmark, som är taxerade som under uppförande.
3. Tomtmark som är bebyggd endast med byggnad som saknar så kallat byggnadsvärde. Detta är aktuellt om byggnadsvärdet är lägre än 50 000 kronor.

För lokaler och tillhörande tomtmark uppgår fastighetsskatten till 1 % av taxeringsvärdet. Detta gäller även för lokaler under uppförande med tillhörande tomtmark. För obebyggd mark som är avsedd för hyreshus är den statliga inkomstskatten vidare 0,4 % av taxeringsvärdet.

Beskattning av industrienheter och elproduktionsenheter

Med industrienhet menas en byggnad, med tillhörande tomtmark, som är avsedd för industriell verksamhet. Fastighetsskatten för industrienheter uppgår vidare till 0,5 % av taxeringsvärdet. Elproduktionsenheter kan vidare delas upp i två olika huvudgrupper med olika skattesatser, värmekraftverk och vattenkraftverk. Sådana kraftverk som inte kan hänföras till vattenkraftverk skall anses vara värmekraftverk, vilket är huvudgruppen. Skatten för vattenkraftverk är 2,2 % av taxeringsvärdet vid 2011 års deklaration och kommer sedan att höjas till 2,8 % av taxeringsvärdet. För alla värmekraftverk utom vindkraftverk uppgår skattesatsen till 0,5 av taxeringsvärdet och för vattenkraftverk uppgår skattesatsen till 0,2 % av taxeringsvärdet.

Beskattning av ägarlägenhetsenheter

I nedanstående situationer skall ägarlägenhetsenheter beskattas med 1 % av taxeringsvärdet.
1. Om tomtmark som har bebyggts med ägarlägenhet har en annan ägare.
2. Om tomtmark som är avsedd för ägarlägenhet är obebyggd.
3. Om tomtmark som är bebyggd med ägarlägenhet saknar byggnadsvärde, d.v.s. om byggnadsvärdet är lägre än 50 000 kronor.
4. Om ägarlägenheten, med tillhörande tomtmark, är taxerad som under uppförande.

Bläddra bland juridiska artiklar