Kommunal fastighetsavgift


Det finns två olika sorters fastighetsskatter, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Bostäder i småhus och hyreshus åläggs kommunal fastighetsavgift och den statliga fastighetsskatten skall betalas för vissa andra sorters fastigheter. Så kallade ägarlägenheter kommer att finnas med i deklarationen från och med 2011 och skall också beskattas genom kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgiften för en fastighet blir aldrig högre en ett förutbestämt maxbelopp. Detta belopp är indexrelaterat och ändras i förhållande till de årliga ändringarna av inkomstbasbeloppet. Vidare gäller att nybyggda fastigheter inte åläggs någon fastighetsavgift under de första fem åren. De följande fem åren skall dessutom endast halv fastighetsavgift betalas.

Vem är skattskyldig?

Fastighetsavgiften för det aktuella kalenderåret skall betalas av den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten. Detta innebär att den som den 1 januari under deklarationsåret äger fastigheten skall betala hela fastighetsavgiften. Även om fastigheten skulle säljas skall således den ursprungliga ägaren betala hela avgiften. Vissa rättighetshavare skall även likställas med ägare. Detta gäller exempelvis de som har en fastighet med tomträtt. Om det finns flera delägare av fastigheten skall dessa betala avgift för sin egen del av fastigheten. Om någon äger hälften av fastigheten och resterande del av fastigheten ägs av två personer skall således den ägare som äger halva fastigheten betala hälften av avgiften och övriga delägare 25 % var. Om det är fråga om en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som är skyldig att betala fastighetsavgiften. Detta då det är bostadsrättsföreningen som är ägare av fastigheten. Vidare skall juridiska personer beskattas för sitt innehav av fastigheter. Om den juridiska personen är en delägare i en fastighet skall den juridiska personen beskattas för den del som ägs av denne. Det spelar vidare ingen roll om ägaren till fastigheten är skattskyldig för inkomstskatt i Sverige eller inte. Alla som äger fastigheter för vilka avgiftsplikt gäller är nämligen skyldiga att betala avgiften.

Vilka fastigheter gäller avgiftsplikten för?

Den kommunala fastighetsavgiften skall betalas för följande enheter.
1. Lantbruksenhet med bostadsbyggnad och tomtmark.
2. Småhusenhet.
3. Ägarlägenhetsenhet.
4. Hyreshusenhet.

Med småhus menas en bostadsbyggnad som inrymmer antingen en eller två bostäder. Bostäderna kan vara inrättade antingen för permanentboende eller för fritidsboende. En lantbruksenhet kan vidare inrymma mellan en och tio bostäder för antingen permanent- eller fritidsboende. En sådan lantbruksenhet anses också vara ett småhus. Alla småhus som är uppförda åläggs kommunal fastighetsavgift. Med uppförd menas att småhuset är färdigbyggt och antingen börjat användas, eller har varit möjligt att börja användas, innan beskattningsårets ingång. Fastighetsavgiften uppgår till högst 6378 kronor för varje småhus. Om avgiften skulle bli lägre vid en beräkning till 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde skall detta värde användas istället. Ägarlägenheter, som är en ny form av ägarform i Sverige, tas med i deklarationen 2011 och fastighetsavgiften skall även för dessa uppgå till högst 6378 kronor för varje ägarlägenhet. Dock skall 0,75 % av taxeringsvärdet användas som beräkningsgrund om avgiften i sådana fall skulle bli lägre. Om en byggnad har tre bostäder eller mer klassas den vidare som ett hyreshus. En byggnad klassas dessutom som hyreshus om den innehåller lokaler. För det fall ett hyreshus innehåller bostäder skall kommunal fastighetsavgift betalas. Avgiften skall beräknas för varje bostad med ledning av de taxerade värdena för varje bostad med tillhörande mark, den så kallade värderingsenheten. Det fasta maxbeloppet uppgår till 1277 kronor för varje bostadslägenhet. Om 0,4 av det taxerade värdet för bostadsbyggnaden och den tomtmark som tillhör bostadsbyggnaden skulle generera en lägre avgift skall detta belopp tas ut istället.

Bläddra bland juridiska artiklar