Skillnader mellan kapitalförsäkring och pensionsförsäkring


Både kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar är exempel på livförsäkringar. Livförsäkringar genererar inkomster som är att hänföra till inkomstslaget tjänst. Med livförsäkring menas en försäkring som är tecknad på den försäkrades liv. Även om det finns många olika varianter är de vanligaste varianterna sådana försäkringar där försäkringsersättningen utgår först vid den försäkrades död eller då den försäkrade uppnått viss ålder. Skattemässigt behandlas pensions- och kapitalförsäkringar olika. Då det gäller pensionsförsäkringar medges den skattskyldige avdrag för premierna, för det fall den skattskyldige egenhändigt har tecknat försäkringen, och om det istället är den skattskyldiges arbetsgivare som står för försäkringen medges arbetsgivaren avdrag för premien. Vidare skall den skattskyldige inte beskattas förrän då utbetalning sker. Då det gäller kapitalförsäkringar gäller däremot att den skattskyldige inte medges avdrag för försäkringspremierna. Vidare skall den skattskyldige inte heller beskattas då försäkringsbeloppen betalas ut. Då beskattningsreglerna skiljer sig väsentligt mellan de båda försäkringssorterna är det viktigt att veta huruvida en försäkring skall anses vara en kapitalförsäkring eller en pensionsförsäkring.

Villkor för att klassas som pensionsförsäkring

För att en försäkring skall klassas som en pensionsförsäkring uppställs i lagen ett antal krav som måste vara uppfyllda. De villkor som skall uppfyllas för att en försäkring skall anses vara en pensionsförsäkring är följande:

1. En pensionsförsäkring skall ha meddelats i en försäkringsrörelse som har ett fast driftställe i Sverige, alternativt i en försäkringsrörelse som har ett fast driftställe inom EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).
2. Pensionsförsäkringen får inte ge rätt till andra försäkringsbelopp än försäkringsbelopp som betalas ut: a) då den försäkrade uppnått en viss ålder (ålderspension), b) då den försäkrades arbetsförmåga blivit nedsatt (sjukpension) eller c) till den försäkrades anhöriga då den försäkrade har dött (efterlevnadspension).
3. Pensionsförsäkringsavtalet skall innehålla villkor att försäkringen varken får pantsättas, belånas eller överlåtas eller köpas. Då det gäller överlåtelse och försäljning av pensionsförsäkringen medges detta dock under vissa förutsättningar.
4. Pensionsförsäkringsavtalet skall innehålla vissa kontrolluppgifter.
5. En utländsk försäkringsgivare skall för varje försäkringsavtal ha lämnat in ett skriftligt åtagande att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Vidare skall med den försäkrade förstås den på vars liv försäkringen har tecknats eller den vars arbetsförmåga det gäller, om försäkringen är en sjukpension. En kapitalförsäkring definieras vidare som en livförsäkring som antingen inte uppfyller villkoren eller en livförsäkring där parterna vid avtalsingåendet bestämt att försäkringen skall vara en kapitalförsäkring.

Villkor för varje pensionsförsäkringsform

För att en försäkring skall klassas som en viss pensionsförsäkringsform uppställs ytterligare villkor som skall behandlas i det följande. För ålderspension uppställs följande krav:

1. Utbetalning får ej ske förrän den försäkrade har fyllt 55 år. Undantag görs för det fall försäkringstagaren har rätt till sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken eller om Skatteverket medger tidigare utbetalning på grund av särskilda skäl.
2. Förmånstagare får inte sättas in till annan ålderspensionsförsäkring än vid tjänstepensionsförsäkring. Med tjänstepensionsförsäkring menas en pensionsförsäkring som har samband med tjänsten och som försäkringstagarens arbetsgivare betalar.
3. Ålderspensionen får inte betalas ut under än kortare tid än fem år. Undantag görs för det fall utbetalningarna skall upphöra då den försäkrade fyller 65 år. Dock får pensionsförsäkringen i sådana fall inte betalas ut en kortare tid än tre år.
4. Pensionen skall under de fem första åren antingen betalas ut med samma summa vid varje betalningstillfälle eller med belopp som stiger efterhand.
5. Då den försäkrade dör skall pensionen upphöra.

För sjukpension gäller följande krav:
1. Sjukpensionen får upphöra tidigast fem år efter försäkringsavtalets ingående.
2. Pension får betalas ut endast under tid då den försäkrade saknar arbetsförmåga, helt eller delvis.
3. Förmånstagare får bara sättas in vid tjänstepensionsförsäkring.

Slutligen gäller för efterlevnadspension följande:
1. Efterlevnadspension får bara betalas ut till en person som varit den försäkrades make eller sambo och barn till den försäkrade eller den försäkrades make eller sambo.
2. Efterlevnadsperson får bara betalas ut så länge den efterlevande lever.
3. Under de fem första åren skall pensionen antingen betalas ut med samma belopp vid varje betalningstillfälle eller med belopp som stiger efterhand.
4. Efterlevnadspensionen får inte upphöra förrän fem år har gått sedan den försäkrade dog. Dock görs undantag för följande fall:
a) Om den försäkrades make eller sambo får efterlevnadspensionen får efterlevnadspensionen upphöra för det fall sambon eller maken gifter sig.
b) Efterlevnadspensionen får upphöra tidigare att gälla om den försäkrade har dött mindre än fem år före den tidpunkt då försäkringen enligt avtalet hade upphört att gälla. Dock får försäkringen inte upphöra att gälla förrän den avtalade tidpunkten.
c) För det fall efterlevnadspensionen har börjat betalas till ett barn under 20 år får utbetalningarna upphöra då barnet har fyllt 20 år.

Bläddra bland juridiska artiklar