Skattetillägg och förseningsavgift


Vid den årliga taxeringen skall underlaget för att ta ut skatter och andra avgifter bestämmas. Taxeringen tar sin utgångspunkt i den självdeklaration som lämnas av den skattskyldige och de kontrolluppgifter som lämnas av den skattskyldiges arbetsgivare med flera. I samband med taxeringen kan administrativa avgifter i form av skattetillägg och förseningsavgift påföras den skattskyldige. Skattetillägg kan bli aktuellt i tre olika situationer, vid oriktiga uppgifter, vid så kallad skönstaxering med anledning av att den skattskyldige har lämnat en bristfällig deklaration och vid skönstaxering med anledning av utebliven deklaration. Förseningsavgift skall vidare påföras för den som är för sen med inlämnandet av deklarationen.

Allmänt om skattetillägg

Skattetillägget som utgår vid lämnande av oriktig uppgift är indelat i olika nivåer. Huvudregeln är att tillägget skall uppgå till 40 % av den undanhållna skatten, om det är fråga om inkomstskatt. Dock gäller att om rättelse kan ske med material som normalt finns tillgängligt för Skatteverket och som dessutom var tillgängligt innan november månads utgång under taxeringsåret skall skattetillägget istället uppgå till 10 % av den undanhållna skatten. Detta innebär att om någon har undanhållit 100 000 kronor från beskattning skall skattetillägget enligt huvudregeln uppgå till 40 000 kronor (d.v.s. 40 % × 100 000 kronor). Om uppgifterna fanns tillgängliga för Skatteverket skall skattetillägget endast uppgå till 3 000 kronor. Observera dock att skattetillägget är ett tillägg till skatten, vilket innebär att även den skatt som har undanhållits också skall betalas. Således skall både den riktiga skatten och 40 % ytterligare betalas, om skattetillägget beräknas enligt huvudregeln.

Förutsättningar för skattetillägg

För att skattetillägg skall bli aktuellt förutsätts för det första att den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift. För att en uppgift skall anses vara oriktig krävs att det klart framgår att uppgiften är felaktig alternativt att den skattskyldige har utelämnat en uppgift som behövs för taxeringen och som den skattskyldige var skyldig att lämna. Vidare skall en uppgift inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats av den skattskyldige utgör tillräckligt underlag för att fatta ett korrekt beslut om beskattningen. Dessutom skall uppgiften inte anses vara oriktig om den är så orimlig att den uppenbarligen inte kan läggas till grund för ett korrekt fattat beslut angående beskattningen. Detta innebär att både uppgifter som inte är sanna eller ofullständiga och sådana uppgifter som har utelämnats helt kan ses som en oriktig uppgift.

När skattetillägg inte skall tas ut

Det finns vissa situationer där det särskilt anges i lagen att skattetillägg inte skall tas ut. För det första skall skattetillägg inte tas ut vid en uppenbar felräkning eller vid ett uppenbart skrivfel. I sådana fall krävs att felet framgår av deklarationen eller av annat meddelande som den skattskyldige har lämnat, förutsatt att meddelandet inte är muntligt. Vidare skall skattetillägg inte tas ut vid rättelse av oriktig uppgift med ledning av en kontrolluppgift som har varit tillgänglig för Skatteverket. Kontrolluppgiften skall i sådana fall ha funnits tillgänglig vid utgången av november månad det aktuella taxeringsåret. Dessutom krävs att kontrolluppgiften innehåller information som är tillräcklig för att taxering skall kunna ske utan vidare utredning. Vidare blir skattetillägg inte aktuellt om den oriktiga uppgiften har uppkommit på grund av ett yrkande och inte genom någon saklig uppgift. Slutligen skall inte skattetillägg tas ut för det fall den skattskyldige frivillig har rättat den oriktiga uppgiften eller om skattebeloppet som skulle ha undandragits från beskattning är obetydligt.

Skattetilläggets funktion och jämkningsmöjligheter

För det fall skattetillägget utgår på grund av att deklarationen inte har lämnats i tid skall skattetillägget undanröjas om den skattskyldige lämnar sin deklaration inom fyra månader från dagen då beslutet meddelades. Därför kan skattetillägget i dessa fall framförallt ses som ett påtryckningsmedel. Vidare gäller att det inte krävs någon form av uppsåt eller avsikt för att skattetillägg skall kunna tas ut. Dock kan befrielse från skattetillägget ske i två situationer, antingen om felaktigheten alternativt underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det skulle vara oskäligt att ta ut hela skattetillägget. I båda dessa situationer kan den skattskyldige antingen helt eller delvis befrias från skattetillägget. För det fall den skattskyldige endast delvis befrias skall skattetillägget antingen sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.

Förseningsavgift

Om den skattskyldige inte lämnar in sin deklaration i tid kan en förseningsavgift påföras den skattskyldige. För alla skattskyldiga förutom ekonomiska föreningar och aktiebolag uppgår förseningsavgiften till 1 000 kronor. För aktiebolag och ekonomiska föreningar uppgår istället förseningsavgiften till 5 000 kronor. Skulle deklarationen inte lämnas in inom tre månader från den tidpunkt då den skulle ha lämnats in kan ytterligare en förseningsavgift påföras den skattskyldige. Slutligen kan en tredje förseningsavgift påföras den skattskyldige om deklarationen lämnas in mer än fem månader för sent.

Bläddra bland juridiska artiklar