Skattebetalning


Det är förstås viktigt att, både för enskilda och företag, känna till de materiella skatterättsliga reglerna. Man får emellertid inte glömma att skatten rent faktiskt skall betalas också. Kring detta finns det ett par olika regler som är bra att känna till och som ibland kan visa sig nyttiga i praktiken.

En helt fundamental praktisk förutsättning i vårt svenska förfarande kring skattebetalning är, som de flesta nog vet, att alla betalar skatt i förskott, eller som lagstiftaren kallar det: preliminär skatt. Beloppet skall förstås ligga så nära den slutgiltiga, riktiga, skatten som möjligt, men det händer att man blir tvungen att betala restskatt eller får pengar tillbaka om man har betalat för mycket.

Betalningen sker, för löntagare, genom ett skatteavdrag, den så kallade A-skatten. Det är arbetsgivaren som rent praktiskt ansvarar för att denna betalas in, efter att ha beräknat hur stort avdrag som skall göras för varje arbetstagare. Denna beräkning görs huvudsakligen enligt särskilda tabeller, men under vissa förutsättningar kan avdraget också ökas. För varje lön, eller annan motsvarande kontant ersättning på grund av arbete, man får kommer därför den preliminära skatten ha dragits av. Vissa undantag finns förstås från skyldigheten att göra skatteavdrag. Som exempel kan nämnas det fall att ersättningen understiger hundra kronor, eller om det är antagligt att det belopp arbetsgivaren under ett år kommer att betala till arbetstagaren under året kommer att vara mindre än tusen kronor.

Det andra betalningsalternativet för betalning av preliminärskatt är F-skatt. Som näringsidkare kan man, under vissa förutsättningar, få F-Skattsedel. Det krävs dock att ens ansökan beviljas, för vilket till att börja med krävs att den som söker avser att bedriva eller bedriver näringsverksamhet i Sverige. Det finns vidare ett antal kriterier som måste uppfyllas, vilka främst avser att säkra att de som tilldelas en sådan inte missköter eller tidigare har misskött sig. Man kan förstås också bli av med sedeln om man missbrukar den. För innehavaren av F-Skattsedel ser betalningen av den preliminära skatten annorlunda ut jämfört med för löntagare. Bedriver man näringsverksamhet har man själv det yttersta ansvaret för att betala sin skatt och sina avgifter. Beräkningen av skatten sker vanligtvis schablonmässigt. Huvudregeln är att 110 % av det belopp innehavaren betalade i skatt året innan kommer att betalas. Man kan dock också beräkna den i enlighet med en preliminär taxering. I sådana fall kommer uppgifter som har lämnats i en särskild preliminär självdeklaration att ligga till grund för beräkningen.

Efter att taxeringen är avslutad kommer beskattningsbeslutet att fattas. Genom detta avgörs om man kommer att få tillbaka skatt eller om man behöver betala mera. Den slutliga skatten kommer tas ut och man meddelas om vad denna är, varefter man antingen blir tvungen att sätta in medel på sitt skattekonto för att täcka underskottet, eller får tillgodogöra sig ett eventuellt överskott som finns på kontot. Under vissa förutsättningar kan man få anstånd om att betala restskatt. Som huvudregel krävs då att man begärt omprövning av sitt skattebeslut och överklagandet kan komma att vinna framgång, eller att det annars kan antas att man inte kommer behöva betala.

Bläddra bland juridiska artiklar