Skattereduktion för vissa gåvor till välgörenhet


Reglerna om skattereduktion för gåvor till välgörenhet började gälla den 1 januari 2012 och tillämpas första gången vid taxeringen 2013. Att det är fråga om en skattereduktion istället för ett avdrag innebär att det är det framräknade skattebeloppet som minskas, istället för att den beskattningsbara inkomsten minskar genom ett avdrag.

För att undvika att systemet missbrukas krävs att mottagaren av gåvan är en godkänd gåvomottagare. Godkända gåvomottagare är idag olika föreningar som ägnar sig åt välgörenhetsarbete som riktar sig till ett av de bestämda ändamålen, antingen hjälpverksamhet bland behövande personer eller stöd till främjande av forskning. Med behövande avses personer som har behov av ekonomisk hjälp. Främjande av forskning kan ske genom t.ex. forskarstipendier, bidrag till museiverksamhet och stöd till forskningsprogram vid universitet och akademier. Välgörenhetsformer som inte är hjälp till behövande eller forskning ger inte rätt till skattereduktion, exempelvis idrott, kultur eller religion. Religiösa trossamfund kan dock godkännas till den del de ägnar sig åt exempelvis hjälpverksamhet.

Stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som hör hemma i Sverige, annan stat inom EES eller i ett land som Sverige har ett särskilt skatteavtal med kan ansöka om att bli godkända som gåvomottagare hos Skatteverket. Att mottagaren på detta sätt blir godkänd innebär att skattereduktion blir möjlig för dessas givare, men godkännandet måste föreligga innan gåvan görs. Listor över vilka mottagare som hittills har godkänts kan nås via Skatteverkets hemsida.

För att en gåvomottagare ska kunna godkännas krävs att ett antal villkor är uppfyllda:

1. För det första ska föreningarna redan ha kvalificerat sig som begränsat skattskyldiga enligt de vanliga reglerna om inskränkt skattskyldighet för vissa juridiska personer. Det som avses är skattebefriade stiftelser, trossamfund och ideella föreningar och kontrollen är enkel. Villkoret är nämligen uppfyllt under ansökningsåret 2012 om den begränsade skattskyldigheten framgår av 2011 års besked om slutlig skatt. I vissa situationer, t.ex. om mottagaren finns i en annan EES-stat, blir det fråga om en hypotetisk prövning av om subjektet hade varit skattskyldigt om det funnits i Sverige.
2. För det andra ska det finnas ett verksamhetsändamål som helt eller delvis främjar vetenskaplig forskning eller hjälpverksamhet till behövande.
3. För det tredje ska det vara sannolikt att det första villkoret (skattebefrielsen) kommer att vara uppfyllt även de följande två åren, och att gåvorna används enligt givarnas intentioner.
4. Avslutningsvis finns det ett krav på att mottagaren uppfyller en viss minimistandard vad gäller den ekonomiska skötseln. Det krävs att mottagarföreningen har ordnade räkenskaper, där gåvohanteringen tydligt framgår, att det finns en auktoriserad eller godkänd revisor och att mottagaren åtar sig att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket.

Skattereduktionen kan erhållas av den som skänkt en gåva, eller den som mottagit en gåva med skyldighet att ta upp denna som inkomst i deklarationen. Det senare gäller i praktiken personer som har gåvor till välgörande ändamål som en löneförmån från sin arbetsgivare. Den skattskyldige ska dessutom vara över 18 år och måste ha varit obegränsat skattskyldig i Sverige under åtminstone någon del av det beskattningsår då gåvan ges. Även personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige kan dock i undantagsfall begära skattereduktionen, nämligen om personens samlade förvärvsinkomster för det aktuella året till övervägande del härrör från Sverige.

Skattereduktionens storlek bestäms till 25 % av det fastställda gåvounderlaget. I underlaget räknas värdet av enskilda gåvor ihop till ett sammanlagt belopp, som måste överstiga 2000 kr under ett år för att skattereduktion ska vara möjlig. Enskilda gåvor räknas med i underlaget om de uppgår till minst 200 kr vid ett gåvotillfälle. Gåvan ska utgöras av pengar, vilket gör att t.ex. värdet av insamlade kläder och leksaker som skänks till behövande inte räknas med.

Skattereduktionen begärs i deklarationen för det beskattningsår under vilket gåvan gjordes och Skatteverket tar ställning till om avdraget kan medges eller inte. Eftersom ett villkor för att mottagare ska godkännas inom systemet är att kontrolluppgifter om mottagna gåvor lämnas till Skatteverket kommer uppgifterna att vara förtryckta i deklarationen, så länge det inte är fråga om en anonym gåva. Skattereduktionen är begränsad till 1500 kr per beskattningsår.

Bläddra bland juridiska artiklar