Skadestånd och försäkringsersättning


I Sverige innebär våra skatteregler att alla inkomster beskattas i olika inkomstslag. Dessa är tjänst, näringsverksamhet samt kapital. För det fall en inkomst inte hör till något av inkomstslagen skall inkomsten inte beskattas. Vidare kan en inkomst, på grund av en specifik undantagsbestämmelse, vara skattefri även om den är att hänföra till något av inkomstslagen. Gällande skadestånd och försäkringsersättningar finns en sådan undantagsbestämmelse.

Huvudregeln om skattefrihet för skadeersättning

Enligt huvudregeln är ersättning för skada som har vållats tillgångar, d.v.s. sakskador, skattefria. Därför är till exempel ersättning för skador som uppkommit på någons privata egendom skattefri. Detta är kanske inte så förvånande då en sådan skadeersättning utgör ersättning för någons personliga levnadskostnader och därmed inte kan hänföras till något av inkomstslagen. När det gäller ersättning för skador på sådant som utgör kapitaltillgångar anses vidare att skatteplikten skulle kunna försvåra botandet av skadan. Vid fastighetsförsäljning beaktas istället skadeersättningen då fastigheten i framtiden säljs. En regel som dock inte gäller för någon annan egendom som hänförs till inkomstslaget kapital. Som exempel kan nämnas att om ett konstverk förstörs skall skadeersättningen inte beskattas trots att konstverket skulle ha kunnat leda till en skattepliktig vinst vid en framtida försäljning. Vidare kan man i detta fall inte heller göra avdrag för en förlust för det fall man skulle få mindre i ersättning än vad som har utgetts. Detta beror på att avdragsrätten är beroende av att avyttring skett, d.v.s. att egendomen har sålts, bytts bort eller överlåtits på liknande sätt. Slutligen bör observeras att skadeersättning för egendom som ingår i näringsverksamhet i regel räknas som en skattepliktig inkomst.

Skadeersättning av annan anledning än sakskada

Gällande skadeersättning som inte utges för en sakskada finns inga generella bestämmelser i lagen. För det fall ersättning utgår från en sjuk- eller livförsäkring som har tecknats i samband med tjänst uppkommer däremot skatteplikt för ersättningen. För att försäkringen skall anses ha tecknats i samband med tjänsten krävs att arbetsgivaren betalar försäkringspremierna samt att anmälan om att försäkringen tecknats i samband med tjänst görs till försäkringsbolaget. Vidare är privata försäkringar skattepliktiga om de antingen ersätter en skattepliktig inkomst eller utgår som livränta. Något som anses ersätta skattepliktig inkomst är sådan ersättning som utgår för förlorad arbetsinkomst. Gällande skadestånd finns inga tillämpliga lagregler, men samma principer som tillämpas gällande försäkringsersättning har enligt praxis tillämpats beträffande skadestånd. I enlighet härmed är skadestånd som utgår som livränta skattepliktigt. Dessutom är skadestånd som täcker bortfall av inkomst skattepliktigt. I ett rättsfall ansågs skadestånd som utgavs till en anställd i anledning av uppsägning vara skattepliktigt. Både den del som utgjorde allmänt och ideellt skadestånd beskattades som ersättning för inkomstförlust. Dock är ideella skadestånd i normalfallet skattefria. Vidare brukar viten ses som skattepliktiga om de kan hänföras till förvärvsverksamhet. Sammanfattningsvis kan konstateras att skatteplikt gäller för skadestånd som ersätter skattepliktig inkomst, utgår som livränta, täcker avdragsgill kostnad eller på något annat sätt kan hänföras till skattepliktig verksamhet.

Bläddra bland juridiska artiklar