Skönstaxering


Med taxering menas att underlaget för att ta ut skatt eller avgifter fastställs. Det viktigaste underlaget för taxeringen utgörs vidare av de skattskyldigas självdeklarationer och kontrolluppgifter som lämnas av arbetsgivare med flera. Enligt Taxeringslagen finns det tre olika sorters taxeringsbeslut, grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder. Grundläggande beslut om årlig taxering fattas i regel av tjänstemän på Skatteverket och skall fattas före utgången av november månad det aktuella taxeringsåret. När ett grundläggande beslut om årlig taxering fattas skall vidare ställning tas till sakfrågor i det aktuella fallet och fastställande av skattepliktiga intäkter.

Vad som menas med skönstaxering

Om den skattskyldige inte har lämnat in sin självdeklaration alternativt om den självdeklaration som har lämnats in är felaktig och skatten, i anledning härmed, inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt kan skönstaxering komma ifråga. Skönstaxeringen används för att försöka uppnå ett så korrekt taxeringsbeslut som möjligt. Observera att skönstaxering inte skall användas som ett påtryckningsmedel eller straff på grund av att den skattskyldige brustit i sin deklarationsskyldighet. Dock kan skattetillägg, som däremot fungerar som ett påtryckningsmedel, i vissa fall påföras i samband med skönstaxering om självdeklaration inte lämnats.

Kontantberäkningsmetoden och bruttovinstberäkningsmetoden

Man brukar använda två metoder för att bedöma tillförlitligheten av en deklaration, kontantberäkning och bruttovinstberäkning. Tillämpas kontantberäkningsmetoden skall kontanta inkomster och utgifter och förmögenhetsförändringar under beskattningsåret jämföras. För det fall ett underskott uppstår eller om det överskott som kommer fram vid beräkningen inte kan anses räcka för att täcka levnadskostnaderna finns anledning att anta att deklarationen är felaktig. I sådana fall måste den skattskyldige kunna lämna en trovärdig förklaring till hur levnadskostnaderna har bekostats. Annars kan skönstaxering bli aktuellt. Ett lågt kontantöverskott eller ett kontantunderskott indikerar nämligen att den skattskyldige har haft inkomster som inte har redovisats i deklarationen. Dock måste hänsyn tas till de uppgifter den skattskyldige lämnar om sina levnadskostnader och sin ekonomiska situation i övrigt. Bruttovinstberäkning är istället aktuellt för de som bedriver rörelse och innebär att en bruttovinstprocent först räknas ut för rörelsen och sedan jämförs med den procent som normalt gäller för den aktuella branschen.

Något om förutsättningarna för skönstaxering

För att skönstaxering skall bli aktuellt förutsätts ofta att det vid en granskning har framkommit att deklarationen är felaktig eller bristfällig. Det är dock möjligt att skönstaxeringen endast grundas på ett för lågt resultat vid en bruttovinstberäkning eller ett uträknat underskott vid en kontantberäkning. Dock förutsätts att den skattskyldige inte kan lämna en rimlig förklaring som kan godtas av Skatteverket för att skönstaxering skall bli aktuellt i dessa situationer.

Bläddra bland juridiska artiklar