Principalansvar –ansvar för självständiga medhjälpare


I anställningsförhållanden föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär en variant av huvudregeln om culpaansvar. Med culpaansvar menas att skadeståndsskyldighet endast uppkommer om skadevållaren har orsakat skadan genom en culpös, d.v.s. oaktsam eller uppsåtlig, handling. Principalansvar innebär att ansvar uppkommer för någon annans culpa. Det har nämligen ansetts lämpligare att arbetsgivare svarar för de skador som de anställda orsakar genom oaktsamhet i tjänsten. Detta innebär att ansvar uppkommer även om arbetsgivaren själv inte har varit oaktsam. För att principalansvar skall uppkomma förutsätts att det antingen föreligger ett anställningsförhållande eller ett förhållande som är att jämställa med anställningsförhållande. Huvudregeln är att principalansvar inte uppkommer för självständiga medhjälpare. Om exempelvis någon hyr in en självständig företagare uppkommer i regel inte ett anställningsförhållande och inte heller något skadeståndsrättsligt principalansvar. Däremot kan avsteg från denna huvudregel göras i vissa fall. Det är dessa situationer som skall behandlas närmare här nedan. För det första föreligger ett mer utsträckt skadeståndsansvar i kontraktsförhållanden. Om avtal föreligger är istället huvudregeln att den som anlitar en självständig uppdragstagare ansvarar för uppdragstagarens vållande. Detta beror på att om ett avtal föreligger har man avtalat om en viss förpliktelse och det spelar i regel inte någon roll vem som utför förpliktelsen, så länge den utförs. Däremot gäller att om förpliktelsen inte utförs på avtalat sätt föreligger ett avtalsbrott. Vid avtalsbrott uppkommer skadeståndsskyldighet och därför spelar det ingen roll vem som har orsakat skadan. Den som ansvarar för en förpliktelse enligt ett avtal kan därför inte undgå ansvar genom att anlita någon annan som inte utför förpliktelsen på avtalat sätt. Däremot gäller att även om ett kontraktsförhållande föreligger uppkommer inte ansvar för självständig uppdragstagare om det är fråga om en allmän förpliktelse. Som exempel kan nämnas att ansvar inte uppkommer om någon skadas i motpartens lokal och detta beror på en självständig uppdragstagares oaktsamhet. Ibland är det omöjligt att undgå skadeståndsrättsligt ansvar även om något avtalsförhållande inte föreligger. Så är fallet om någon är skyldig att utföra vissa handlingar som krävs för att tillgodose allmän säkerhet. Om en sådan förpliktelse åvilar någon kan inte denne undkomma förpliktelsen genom att anlita en självständig uppdragstagare. Sådana förpliktelser brukar kallas för non-delegable duties. Ansvar av nämnt slag brukar uppkomma genom föreskrifter i lagar, förordningar eller föreskrifter. Som exempel på en sådan uppgift det kan vara fråga om kan nämnas fastighetsägares skyldighet att skotta vid sin fastighet. Ansvaret härför kan inte skjutas över på någon annan genom avtal.

Bläddra bland juridiska artiklar