Järnvägens ersättningsskyldighet


Om det är fastställt att järnvägen är ansvarig för skada som uppkommit under en godstransport ska järnvägen ersätta denna skada. För att avgöra hur mycket järnvägen ska betala för förlust eller minskning av gods ska man kolla hur mycket godset var värt på den ort där transporten startade. Eftersom priset på vissa varor snabbt kan ändras ska man se på priset på varorna när järnvägen tog emot godset för transport. Om det är möjligt ska värdet bestämmas utifrån marknadsvärdet denna dag, och om detta inte är möjligt så utgår man från värdet på samma typ av gods och egenskaper.

Järnvägen har emellertid en ersättningsbegränsning som innebär att det inte är säkert att man får full ersättning för förlorat eller minskat gods. Järnvägen behöver inte ersätta en större summa än 150 kronor per kilo av godsets bruttovikt. Utöver detta ska järnvägen även betala ersättning för avgiften för transporten och andra omkostnader som är hänförliga till transporten. Det föreligger ingen ersättningsbegränsning för omkostnaderna om godset har gått förlorat utan järnvägen ska betala detta fullt ut. Har det skett en minskning av godset ska järnvägen ersätta omkostnaderna till den del som motsvarar minskningen.

Om gods som järnvägen transporterat har skadats och järnvägen är ansvarig för skadan ska även denna skada ersättas. På frågan hur mycket järnvägen ska ersätta skadan med ska man även här fastställa hur mycket godset anses vara värt enligt samma sätt som ovan. När värdet på godset har fastställts ska järnvägen ersätta så stor del som motsvarar värdeminskningen, alltså skillnaden på vad godset var värt när järnvägen mottog godset till skillnad mot vad det är värt efter att skadan har skett. Dessutom ska järnvägen betala ersättning för avgift för transporten och andra omkostnader som hör till transporten till så stor del som motsvarar värdeminskningen. Ersättningsbeloppet får dock inte överstiga det belopp som skulle betalats ut om godset gått förlorat.

Om järnvägen är ansvarig för skada på grund av dröjsmål med att lämna ut godset ska järnvägen även betala ersättning för denna skada. Denna ersättningsskyldighet är emellertid också begränsad. Järnvägen ska inte behöva betala mer än tre gånger avgiften för transporten. Föreligger det utöver skada på grund av dröjsmål även förlust av gods eller skada på godset som nämnts ovan är den sammanlagda ersättningsskyldigheten begränsad till ersättningsskyldigheten för om godset gått förlorat. Järnvägen behöver alltså aldrig ersätta ett större belopp än 150 kronor per kilo av godsets bruttovikt plus kostnader för avgift för transporten och omkostnader därtill.

Om man vill kräva ersättning för någon av de skador som nämnts ska man utan oskäligt uppehåll göra en anmärkning till järnvägen om skadan. Om man inte gör detta kan man inte längre kräva någon ersättning, förutom om skadan uppkommit uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet av järnvägen eller någon annan som järnvägen är ansvarig för.

Bläddra bland juridiska artiklar