Järnvägens ansvar vid godstransport


Om någon lämnat gods till järnvägen för att transport och detta gods går förlorat, minskas eller skadas under tiden järnvägen har hand om godset så är järnvägen ansvarig för denna skada. Järnvägen är också ansvarig för skada som kan uppkomma på grund av att järnvägen inte lämnar ut godset i rätt tid eller inom en tidsperiod som järnvägen med hänsyn till omständigheterna bör kunna iaktta. Den som anser att järnvägen är ansvarig för att gods har gått förlorat, minskats eller skadats måste bevisa att skadan har inträffat under tiden järnvägen hade godset.

Det finns däremot omständigheter som gör att järnvägen inte anses vara ansvarig för skada som angetts ovan. Om exempelvis skadan beror på en handling som den som enligt transportavtalet har rätt till godset har orsakat, så anses inte detta ligga järnvägen till last. Om järnvägen fått en anvisning om själva transporten och järnvägen inte kan anses ha agerat felaktigt eller vårdslöst är järnvägen inte heller ansvarig för skada som uppkommit på grund av anvisningen. Järnvägen anses likaså inte vara ansvarig om skadan beror på godsets bristfälliga beskaffenhet eller om skadan beror på en omständighet som inte anses bero på transporten och som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga även om den hade vidtagit alla åtgärder som rimligen hade kunnat krävas.

Järnvägen kan också bli fri från ansvar om det fanns en särskild risk som var hänförlig till transporten av detta gods och skadan beror på denna risk. Exempelvis är inte järnvägen ansvarig för skada som beror på att godset transporterats i en öppen vagn om avsändaren godkänt ett sådant transportsätt. Andra exempel på när järnvägen kan undgå ansvar på grund av en speciell risk är transport av levande djur, eller om det är fråga om speciellt gods som järnvägen endast transporterar på särskilda villkor, och godset lämnats in under oriktig benämning.

Det är upp till järnvägen att bevisa att förlusten, minskningen eller skadan kan bero på en omständighet som var förenlig med en särskild risk. Det ska påpekas att det är tillräckligt att järnvägen visar att det kan bero på en sådan omständighet. Därefter är det upp till motparten att bevisa att så inte är fallet. Det finns dock undantag från detta. Om till exempel hela kollin har förlorats ska det inte antas bero på att godset har transporterats i öppen vagn. Järnvägen kan inte heller undgå ansvar vid transport av gods som kräver exempelvis kyla och detta följer av vad som avtalats och järnvägen inte transporterar godset i en vagn utrustad med anordning för detta ändamål.

Om järnvägen inte lämnar ut godset och det visar sig att järnvägen inte kan lämna ut godset på avtalad plats inom 30 dagar från den tid som parterna har avtalat får mottagaren av godset begära ersättning som om godset gått förlorat. Om det inte har avtalats om någon specifik tidpunkt gäller samma sak efter 60 dagar från det att järnvägen tog emot godset för transport.

Bläddra bland juridiska artiklar