Järnvägens ansvar för personskador


Järnvägen har ett ansvar för sina resenärer och ska se till att dessa inte skadas. Om det ändå händer att en resenär skadas under tiden han eller hon befinner sig ombord på tåget eller vid ombordstigning eller avstigning ska järnvägstransportören ersätta skadan. Det finns däremot vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att järnvägen ska bli ersättningsskyldig för personskada.

Utgångspunkten är att det krävs att skadan uppkommer på grund av järnvägsdriften. Det måste alltså finnas ett samband mellan skadan och järnvägsdriften. Om det inte finns ett samband mellan skadan och järnvägsdriften kan järnvägen ändå i vissa fall bli ersättningsskyldig för skadan. För att slippa ett ansvar för personskada får skadan för det första inte hänföras till själva järnvägsdriften. För det andra krävs det också att järnvägen inte kunnat undvika eller förhindra att skadan uppkommit även om järnvägen gjort allt som rimligen hade kunnat krävas av den.

Om järnvägen är ansvarig för personskada enligt vad som angetts ovan kan järnvägen även vara ersättningsskyldig för annan skada. Om den resande har handresgods (handbagage) med sig under resan och om egendomen skadas under dessa omständigheter ska järnvägen även ersätta skadan på egendomen. Detta gäller också skada på handresgods som resenären har med sig eller bär på sig, om denna egendom helt eller delvis går förlorad och det kan anses att skadan kan hänföras till järnvägsdriften. Järnvägens ersättningsskyldighet för denna typ av skada på egendom är dock begränsad.

Om resenärens egendom går förlorad eller skadas på något annat sätt under transporten är järnvägen endast ansvarig om det anses att ansvar kan utkrävas på grund av fel eller försummelse av järnvägen. Om järnvägen blir tvungen att tillfälligt avbryta järnvägstransporten eller låter resenärerna fortsätta sin resa med ett annat transportmedel, som exempelvis ersättningsbuss, gäller andra bestämmelser. Lider resenären personskada, eller om resenärens handresgods skadas under den andra transporten, så är järnvägen ansvarig enligt de regler som gäller för det andra transportsättet.

Järnvägens ansvar för personskada och skada på resenärens egendom gäller också vad de som är anställda av järnvägen gör eller struntar i att göra i sin tjänst eller vad någon som järnvägen har anlitat för verksamheten gör eller låter bli att göra under sitt uppdrag.

Dessa ansvarsregler är av så kallad tvingande karaktär. Det innebär att det inte är tillåtet att parterna avtalar om att dessa regler inte ska gälla. Det är däremot möjligt att avtala om ytterligare ansvar för järnvägen, men bestämmelserna får inte åsidosättas till nackdel för resenären. Har parterna ändå avtalat på ett sätt att järnvägens ansvarsplikt begränsats är denna del av avtalet inte giltigt.

Bläddra bland juridiska artiklar