Förhandsavtal för bostadsrätt


Ett förhandsavtal är ett skriftligt avtal där en köpare förbinder sig att köpa en nyproducerad bostadsrätt. Det förekommer att en köpare vill säga upp avtalet av någon anledning, vilket kan bli en dyr historia eftersom avtalet är bindande. Nedan följer ett par riktlinjer och råd - bland annat rörande när man som köpare kan dra sig ur utan att det kostar någonting.

Förhandsavtalet tecknas innan det att bostadsrätten är färdigbyggd. I praktiken ingår bostadsrättsföreningen ett avtal om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Föreningen är då skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknat sig för lägenheten. Föreningen bör senast i samband med undertecknandet pröva i fall förhandstecknaren uppfyller kraven på medlemskap. Föreningen har möjlighet att vänta med att bevilja medlemskapet fram till den dag bostadsrätten skall upplåtas.

Förhandstecknaren å sin sida är skyldig att förvärva lägenheten och det finns en möjlighet att flera personer kan teckna förhandsavtal för samma lägenhet - exempelvis makar. Därutöver kan föreningen få tillstånd av Bolagsverket att uppta förskott av förhandstecknaren. Förskottet är diverse tillskott såsom lån och depositionsavgifter, men förskottet får aldrig överstiga den insats som är beräknad för bostadsrätten.

Form och formalia

Förhandsavtalet skall upprättas skriftligen och det skall ange parternas namn, aktuell lägenhet som skall upplåtas, samt tid för densamma och de beräknade avgifterna. Avgifterna har sin grund i en kalkyl över projektkostnaderna, och kalkylen måste förses med ett intyg från två intygsgivare. Intygsgivarna skall intyga att kalkylen är hållbar och att de lämnade uppgifterna är riktiga och att gjorda beräkningar är vederhäftiga.

En förhandstecknare får inte sätta någon annan i sitt ställe förutom sin make, och han får inte heller pantsätta sin rätt enligt avtalet.

Ett avtals upphörande

Förhandsavtalet kan upphöra att gälla i vissa specifika fall. Exempelvis när avtalet avser ett hus där lägenheterna förvärvats i syfte att ombildas till bostadsrätter. För att avtalet skall upphöra förutsätts, därutöver, att förhandstecknarens hyresrätt till lägenheten upphör att gälla innan bostadsrätten upplåts. Innebörden är att om förhandsavtalet skall bestå i ett ombildningsfall, måste även hyresavtalet bestå. Ett hyresavtal kan ju sägas upp av både hyresvärden och hyresgästen och hyresgästen kan även överlåta sin hyresrätt till någon närstående. Det finns således möjligheter för en hyresgäst att ta sig ur ett redan ingånget förhandsavtal – på bekostnad av att hyresavtalet även upphör.

En förhandstecknare har även möjlighet att ta sig ur avtalet genom uppsägning. I vissa fall får förhandstecknaren genast efter uppsägningen frånträda avtalet. De undantag där förhandstecknaren kan dra sig ur är:

• Om inte lägenheten, villan, radhuset, eller kedjehuset upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen.
• Om föreningen varit oaktsam och upplåtelsen inte sker inom skälig tid från det som utlovats.
• Om bostadsrätten blir mycket dyrare än utlovat.

För att en förhandstecknare skall få säga upp ett avtal på grund av ökade avgifter, måste uppsägningen ske senast tre månader efter den dag denne fått kännedom om den högre avgiften. Dessutom är det inte i alla fall som uppsägningen godtas, med hänsyn till övriga medlemmar. Det måste vara en väsentlig höjning av avgiften för att ett frånträdande får ske.

I övriga fall som en förhandstecknare väljer att bryta avtalet, trots att inget undantag är för handen, kan denne få betala de merkostnader som avtalsbrottet medför. Sådana merkostnader kan exempelvis vara kostnader för annonsering och visning samt eventuellt den mellanskillnad som uppstår mellan vad föreningen kan få av en ny innehavare i jämförelse med vad den skulle ha fått av förhandstecknaren.

Bläddra bland juridiska artiklar