Beskattning av sjuk- och olycksfallsförsäkringar


Intäkter och utgifter delas skatterättsligt in i olika inkomstslag. Inkomstslagen kallas för tjänst, kapital och näringsverksamhet. De intäkter och utgifter som är hänförliga till ett inkomstslag skall beskattas inom det inkomstslaget. För det första kan nämnas att inom inkomstslaget tjänst beskattas inkomster som uppkommit genom arbete som den skattskyldige har utfört. Undantag görs för inkomster som skall hänföras till inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital. Inom inkomstslaget kapital beskattas inkomster och utgifter som grundas på innehav av tillgångar och skulder och som inte är att betrakta som inkomster inom näringsverksamhet. Vidare skall inom inkomstslaget näringsverksamhet sådana inkomster och utgifter som har uppkommit i näringsverksamhet beskattas. Personförsäkringar genererar inkomster som är att hänföra till inkomstslaget tjänst. Personförsäkringar finns vidare i olika varianter men i denna artikel skall sjuk- och olycksfallsförsäkringar behandlas.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar är skattefria och icke avdragsgilla

Huvudregeln beträffande sjuk- och olycksfallsförsäkringar är att den skattskyldige inte kan göra avdrag för premierna och att beskattning inte sker vid utbetalning från försäkringen. Avdragsrätt brukar i allmänhet föreligga för sådana kostnader som någon haft för att bibehålla eller förvärva kostnader inkomster. Vidare brukar beskattning och avdragsrätt höra ihop på så vis att då en intäkt är skattepliktig kan avdrag medges för utgifter som är hänförliga till intäkten. Vidare finns det två undantag från huvudregeln att sjuk- och olycksfallsförsäkringar är skattefria. Dessa undantag gäller för livräntor och försäkringar som är tagna i samband med tjänst.

Försäkringar tagna i samband med tjänst

För att en försäkring skall anses vara tagen i samband med tjänst förutsätts dels att arbetsgivaren betalar försäkringspremierna och att anmälan om att försäkringen tecknats i samband med tjänst görs till försäkringsbolaget. Försäkringen skall beskattas eftersom försäkringen är att anse som en löneförmån då försäkringen tecknats i samband med tjänst. Dock är ersättning för sjukvårdskostnader skattefri, förutsatt att den inte utbetalas som livränta. Det är främst den som orsakar en skada som är den aktuella försäkringstagaren vid trafik- och ansvarsförsäkringar. Dock finns det situationer där arbetsgivaren tecknar en ansvarsförsäkring till förmån för en anställd. Hur försäkringen bekostats spelar dock ingen roll för det fall försäkringen ersätter förlorad skattepliktig inkomst. I sådana fall skall försäkringsersättningen alltid beskattas.

Livräntor

Med livränta avses en försäkring som kan utfås vid varaktig nedsatt arbetsförmåga. Livräntor utgör periodiska belopp och skall av den anledningen beskattas som inkomst av tjänst. Försäkringslivräntor kan härkomma från ansvarsförsäkring, från privat försäkring, från den allmänna sjuk- och olycksfallsförsäkringen, från en försäkring som är tagen i samband med tjänst eller från en privat försäkring. Livräntor som utgår vid privat sjuk- och olycksfallsförsäkring är dock endast delvis skattepliktiga. Om försäkringen istället hade utgått som ett engångsbelopp hade den inte varit skattepliktig över huvud taget. Vidare gäller att livränta som utgår på grund av personskada och som inte är tecknad privat är skatteplikt endast till den del försäkringen utgör ersättning för förlorat underhåll eller förlorad skattepliktig inkomst.

Bläddra bland juridiska artiklar