Beräkning av statlig inkomstskatt vid ackumulerad inkomst


Ackumulerad inkomst är sådan inkomst som hänförs till minst två beskattningsår, men som uppbärs under ett beskattningsår. Det kan både vara sådan inkomst som har intjänats under flera år och sådan inkomst som ersätter flera års inkomster, som exempel på sådan inkomst kan nämnas försäkringsutbetalningar som ersätter förlorad arbetsinkomst och som utbetalas genom ett engångsbelopp. En grundläggande princip är att beskattning av tjänsteinkomster, d.v.s. sådana inkomster som hänförs till en arbetsprestation som utförs av den skattskyldige, skall ske då den skattskyldige kan disponera inkomsten eller då inkomsten på annat sätt har kommit den skattskyldige till del. Då det gäller beskattning av inkomster i näringsverksamhet skall beskattningen ske enligt bokföringsmässiga grunder, vilket innebär att inkomster skall beskattas det år de enligt god redovisningssed skall hänföras till. I denna artikel skall behandlas hur ackumulerad inkomst påverkar beräkningen av den statliga inkomstskatten.

Kommunal inkomst skatt och statlig inkomstskatt

En fysisk person skall betala kommunal inkomstskatt till sin hemortskommun. Denna skatt beräknas med utgångspunkt i personens beskattningsbara förvärvsinkomster. Hur mycket som skall betalas för den kommunala inkomstskatten räknas ut genom att den aktuella skattesatsen multipliceras med den beskattningsbara inkomsten. Vidare skall statlig inkomstskatt betalas för det fall den beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret överstiger en viss summa. År 2011 gäller att den statliga inkomstskatten är 20 % till den del den beskattningsbara inkomsten överstiger 383 000 (den nedre skiktgränsen) och för den del som överstiger 548 300 (den övre skiktgränsen) skall ytterligare 5 % betalas. Detta innebär att det finns tre inkomstskikt. Kommunalskatt skall betalas på all inkomst som överstiger vissa grundläggande avdrag. Om inkomsten dessutom överstiger den nedre skiktgränsen skall 20 % betalas för statlig inkomstskatt på den överstigande delen. Vidare skall ytterligare 5 % betalas för statlig inkomstskatt för den del som överstiger den övre skiktgränsen.

Särskild skatteberäkning

För att beräkna den statliga inkomstskatten på ackumulerad inkomst får en så kallad särskild skatteberäkning företas. Detta innebär att den ackumulerade inkomsten delas upp på lika delar på det antal år den ackumulerade inkomsten hänförs till. Dock får den ackumulerade inkomsten som mest delas upp på tio år. Vidare krävs att inkomsterna kan hänföras till inkomstslagen tjänst eller näringsverksamhet och att den ackumulerade inkomsten uppgår till minst 50 000 kr. Vidare förutsätts att den beskattningsbara inkomsten överstiger den nedre skiktgränsen med minst 50 000 kr. För att beräkna inkomstskatten skall först den ackumulerade inkomsten delas på det antal år inkomsten hänför sig till. Sedan beräknas den genomsnittliga skattepliktiga inkomsten för så många år som den ackumulerade inkomsten hänförs till. Sedan skall den genomsnittliga skattepliktiga inkomsten schablonmässigt justeras med förändringen av den nedre skiktgränsen. För att beräkna skatten för ettvart av den ackumulerade årsbelopp räknas sedan ut genom att lägga till ett årsbelopp till den justerade genomsnittsinkomsten. Slutligen skall den framräknade skatten multipliceras med det antal årsbelopp den ackumulerade inkomsten har delats upp på. Nedan skall genom ett exempel visas hur beräkningen går till, vilket kan öka förståelsen för beräkningen.

Exempel på särskild skatteberäkning

En skattskyldig uppbär år 2010 (vilket skall taxeras år 2011) skattepliktig tjänsteinkomst på 500 000 kronor som hänförs till fem år. Den skattskyldige har vidare redovisat inkomster på 400 000 kronor år 2006, 330 000 kronor år 2007, 440 000 kronor år 2008, 220 000 kronor år 2009 och 800 000 kronor år 2010 (varav 500 000 kronor är ackumulerad inkomst ).

Det första som skall göras i beräkningen är att dela upp den ackumulerade inkomsten på antalet år den hänför sig till, d.v.s. fem år. Det blir 100 000 kronor per år (500 000/5).

Sedan skall den genomsnittliga beskattningsbara inkomsten för de senaste fem åren beräknas och den ackumulerade inkomsten tas inte med i beräkningen. Den genomsnittliga inkomsten blir således 338 000 (400 000+330 000+440 000+220 000+300 000/5). Sedan skall justering göras för den nedre skiktgränsens förändring mellan taxeringsåret och taxeringsåret innan. Skillnaden mellan 2011 och 2010 års nedre skiktgräns blir 4 500. Den beskattningsbara inkomsten skall då uppgå till 342 500 (338 000 + 4 500).

Efter detta skall ett årsbelopp av den uppdelade ackumulerade inkomsten läggas till den justerade genomsnittsinkomsten. Summan blir då 442 500 (342 500 + 100 000).

Skatten räknas ut till 14 080 (20 % × [442 500 – 372 100] (372 100 = den nedre skiktgränsen år 2010). Den framräknade skatten skall därefter multipliceras med fem, d.v.s. det antal år den ackumulerade inkomsten hänför sig till. Skatten på den ackumulerade inkomsten blir således totalt 70400 kronor.

Bläddra bland juridiska artiklar