Benefika förvärv


Vår skattereglering innebär att den inkomst som skall beskattas delas in i olika inkomstslag. Dessa inkomstslag är tjänst, näringsverksamhet och kapital. En inkomst som inte hänförs till något av ovannämnda inkomstslag skall inte beskattas. Vidare kan en inkomst vara skattefri även om den tillhör något av inkomstslagen. I sådana fall beror det på att just den inkomsten undantas från skatt genom en specifik bestämmelse. Med benefika förvärv menas sådana förvärv där motprestation för förvärvet saknas. Med andra ord får man en gåva. Motsatsen till benefika förvärv är onerösa förvärv, vilket innebär att en motprestation utgår för det som har erhållits.

Beskattning vid benefika förvärv

När någon gör ett benefikt förvärv skall detta inte beskattas. Detta innebär att om man till exempel får en häst i present av sina föräldrar skall skatt inte betalas för hästen. Dock skall eventuell avkastning av egendomen beskattas. Som exempel kan nämnas att om man får aktier skall eventuell aktieutdelning beskattas. Vidare är det gåvotagaren, eller arvingen, som skall beskattas och inte gåvogivaren. Dessutom innebär den så kallade kontinuitetsprincipen att eventuell värdestegring skall beskattas av den som säljer egendomen. Man brukar säga att den som får överta egendom inträder i gåvogivarens skattemässiga situation. På grund av detta är det inte bara värdeökning som har skett efter förvärvet som skall beskattas utan all värdeökning som har skett sedan gåvogivaren införskaffade egendomen. Detta innebär att om någon får en fastighet som köptes för 500 000 kronor och sedan säljer fastigheten för 1 miljon kronor skall gåvotagaren beskattas för de 500 000 kronor med vilka fastigheten har ökat i värde. Detta gäller dock även i situationer då försäljningen innebär en förlust. Således skall även värdeminskningar som skett redan då gåvogivaren hade egendomen räknas med.

Vad utgör ett benefikt förvärv

Det brukar sällan vara några problem att konstatera om egendom har erhållits genom testamente eller arv. Dock kan det vara svårare att veta vad som är att betrakta som en gåva. Till exempel finns det fall då en motprestation utgår men utan att helt motsvara värdet av det som erhålls. I sådana fall brukar man tala om blandade fång. Detta då det föreligger både ett benefikt fång och ett oneröst fång. Blandade fång är vanligt förekommande då fastigheter överlåtes. Många gånger ges fastigheten bort i utbyte mot att betalningsansvar för eventuella lån övertas. I sådana fall är ju hela fastighetens värde inte ett benefikt förvärv. Slutligen kan nämnas att en gåva kännetecknas av att det är en frivillig förmögenhetsöverföring som överförs med gåvoavsikt av givaren.

Något om remuneratoriska gåvor

Med remuneratoriska gåvor menas sådana gåvor som ges för att gåvotagaren skall belönas för någon insats gåvotagaren har gjort för gåvogivaren. Om man innan insatsen utförts har bestämt att gåvan skall lämnas är det dock inte fråga om en remuneratorisk gåva utan om regelrätt ersättning. Ofta kan gåvor som lämnas i affärsrelationer, t.ex. om en mäklare har sålt en fastighet till ett bra pris och säljaren som har anlitat mäklaren på grund av detta vill tacka mäklaren, ses som remuneratoriska gåvor. Vidare är gåvor som bortges i reklamsyfte, som till exempel när en känd person får gåvor av ett företag, i regel att betrakta som remuneratoriska. Enligt praxis skall i gåvor från arbetsgivare för det mesta ses som remuneratoriska gåvor. Består gåvan, som en anställd erhåller av sin arbetsgivare, av pengar betraktas den i princip alltid som remuneratorisk. Vidare brukar anses att gåvor från företag som har gemensamt intresse med arbetsgivaren bortges på grund av anställningen och är således också remuneratoriska. I dessa fall anses gåvan vara en löneförmån och inte ett benefikt förvärv. Dock undantas vissa gåvor i anställningsförhållanden från skatteplikt. Det är då fråga om vissa specifika gåvor som till exempel julklappar, minnesgåvor och jubileumsgåvor. Vidare kan nämnas att en personlig relation mellan gåvogivaren och gåvotagaren är en stark indikation på att gåvan inte är remuneratorisk utan benefik. Eftersom en remuneratorisk gåva inte uppfyller kraven för en benefik gåva undantas sådana gåvor inte från skatteplikten.

Bläddra bland juridiska artiklar