Avsändarens rättigheter och skyldigheter under godstransport


Har gods förstörts under en transport på grund av fel eller försummelse från järnvägen ska järnvägen som huvudregel ersätta skadan. Det finns däremot också omständigheter som kan göra att avsändaren av godset blir ersättningsskyldig gentemot järnvägen.

Avsändaren ska ersätta järnvägen om den lider skador och kostnader på grund av bristfällig förpackning av godset eller att godset inte varit förpackat alls. Ersättningsskyldighet kan också uppkomma för skador och kostnader för järnvägen som uppkommer när det är avsändaren själv som lastar godset och denne har agerat felaktigt. Avsändaren blir däremot fri från ersättningsskyldighet om järnvägen insåg eller borde ha insett faran, men struntat i att försöka förhindra den. Järnvägen har alltså under vissa omständigheter en skyldighet att inte vara passiv utan måste agera.

Om det är farligt gods som ska transporteras ska avsändaren meddela järnvägen om faran och dess art och vilka försiktighetsåtgärder som ska följas. Om avsändaren inte gör detta och järnvägen inte känner till faran är avsändaren skyldig att ersätta järnvägen om det uppkommer skador och kostnader på grund av det. Järnvägen har faktiskt rätt att undanröja, oskadliggöra eller förstöra godset om faran inte kan stoppas på ett mildare sätt. Anses järnvägen vara tvungen att vidta dessa åtgärder behöver den inte ersätta skada för avsändaren på grund av detta.

Vad gäller bevisbördan för om avsändaren meddelat järnvägen om faran, eller att järnvägen faktiskt hade kännedom om faran, anses järnvägen inte veta om godsets farliga karaktär om denna påstår att den inget visste. Om det finns bevis på att järnvägen kände till faran gäller självklart inte vad järnvägen påstår. Avsändaren måste alltså visa att järnvägen kände till förhållandet. Detta kan ibland vara mycket svårt om till exempel ord står mot ord. Finns det däremot inskrivet i fraktsedeln blir det inget problem då järnvägen ska ha kännedom om det som står i fraktsedeln.

Man kan säga att huvudregeln är att avsändaren har rätt att begära anvisning till järnvägen angående transporten under hela perioden järnvägen har godset. Exempelvis har avsändaren rätt till att när som helst under transporten begära att transporten avbryts eller att järnvägen avlämnar godset på en station under transportvägen. Avsändaren kan också begära att järnvägen ska lämna ut godset till en annan mottagare än vad som avtalats. Järnvägen är dock inte alltid skyldig att följa en anvisning från avsändaren. Exempelvis behöver inte järnvägen följa en anvisning om detta leder till störningar i järnvägsdriften eller att någon annan avtalspart med järnvägen lider skada på grund av instruktionen. Om järnvägen finner anledning att inte följa en anvisning måste den meddela avsändaren om detta direkt.

Om järnvägen följer en instruktion från avsändaren ska avsändaren betala skälig ersättning för det järnvägen har gjort. Avsändaren måste också ersätta eventuell skada som järnvägen lider på grund av anvisningen. Detta gäller dock inte om skadan beror på fel eller försummelse från järnvägens sida. Om järnvägen anses vara skyldig att följa en anvisning och järnvägen inte gjort det blir järnvägen skyldig att ersätta avsändaren om denna lider skada på grund av detta.

Bläddra bland juridiska artiklar