Avdragsrätt gällande utbildningskostnader


I princip skall alla inkomster som kan hänföras till något av inkomstslagen kapital, näringsverksamhet och tjänst beskattas. Om en inkomst inte hör till något av inkomstslagen är inkomsten inte heller skattepliktig. Vidare är vissa inkomster, som kan hänföras till något av inkomstslagen, skattefria på grund av olika undantagsbestämmelser. Vidare bör uppmärksammas att avdrag får göras för utgifter som kan hänföras till något av inkomstslagen. De flesta utbildar sig för att de vill förbättra möjligheter till arbete och utbildningskostnader utgör i regel icke avdragsgilla kostnader. Dock är kostnader för utbildning som har företagits i syfte att bevara kunskap och kompetens inom en anställning avdragsgilla. I denna artikel skall regleringen gällande utbildning och eventuell avdragsrätt belysas lite närmare.

Utbildning i syfte att fullgöra en tjänst

I vissa yrken är det viktigt att vidareutbilda sig för att få ytterligare kunskaper inom arbetsområdet eller för att utvecklingen av området kräver det. Kostnader för sådana utbildningar anses vara utgifter som betalas för att fullgöra arbetet och är på grund av detta avdragsgilla. Vidare kan nämnas att om en arbetstagare behåller sin lön under utbildningstiden talar detta starkt för att utbildningen innebär ett fullgörande av tjänsten. I dessa situationer brukar kostnader för utbildningen få dras av, även om utbildningen har inneburit att den anställde har fått en högre kompetens och kanske till och med fått en ny tjänst på grund av detta.

Praxis beträffande utbildningar i syfte att fullgöra en tjänst

Till att börja med kan nämnas ett rättsfall där en sjuksköterska utbildade sig till läkare och fick behålla sina löneförmåner. Avdrag för utbildningskostnaderna medgavs i fallet. I ett annat fall, där löneförmåner inte bibehölls under utbildningstiden, medgavs inte någon avdragsrätt. Vidare har Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit att om någon erhåller ett skattepliktigt utbildningsbidrag för att genomgå en utbildning skall utbildningen ses som ett fullgörande av tjänsten. I dessa fall har avdrag för kostnader på grund av utbildningen medgetts även om utbildningen både har lett till en högre kompetens och ersättningen har varit lägre än den vanliga lönen. Vidare fick en barnmorska i ett fall göra avdrag för en fortbildningskurs som behövdes för att behålla kompetensen inom yrket. Dock har i andra fall kuratorer och psykologer inte medgetts avdrag för psykoanalys som varit självbekostad. I ett annat fall fick en språklärare inte avdrag för en utlandsresa, trots bibehållen lön och resebidrag. Anledningen var att resan ansågs ha en allmän karaktär och företogs inte i samband mellan någon kurs eller kongress.

Kurser och utbildningar som betalats av arbetsgivaren

När en arbetsgivare har betalat en kurs eller utbildning för den anställdes räkning presumeras utbildningen företas för att fullgöra tjänsten. Skulle det dock vara så att sambandet mellan utbildningen och tjänsten inte är tillräckligt starkt kan den anställde ändå förmånsbeskattas. Som exempel kan nämnas ett rättsfall där delägare i ett fåmansföretag hade åkt på studieresor på företagets bekostnad. I detta fall ansågs studieresorna utgöra skattepliktiga tjänsteförmåner och skatteplikt uppstod för delägarna. I ett annat fall ansågs däremot en resa vara till nytta för företaget och någon förmånsbeskattning blev inte aktuell. Anledningen till att Högsta förvaltningsdomstolen gjorde denna bedömning var att nöjesinslagen på resan var obetydliga.

Bläddra bland juridiska artiklar