Timeshare


Så kallade timesharelägenheter är ett tidsdelat boende som ofta utgör andelar i semesterklubbar. En ägare till en timesharelägenhet har möjlighet att under samma period varje år åka till samma semesteranläggning. En köpare till en timesharelägenhet köper en nyttjanderätt i en bestämd lägenhet på en viss anläggning och mot en avgift kan man få komma till olika semesteranläggningar. Tyvärr har timeshare-branschen varit utsatt för flera oseriösa företag vilka ofta, med aggressiva försäljningsmetoder, utnyttjar godtrogna konsumenter.

Begränsningar i lagstiftningen

Lagstiftningen angående tidsdelat boende är en så kallad konsumentskyddslag, som syftar till att skydda konsumenter (köparna) gentemot näringsidkare (säljarna). Lagstiftningen huvudsakligen är tillämplig på avtal som angår upplåtelse eller överlåtelse av rätten att under en viss period nyttja en bostadslägenhet. Emellertid förutsätter skyddslagstiftningen att uthyrningen sker under flera tidsperioder under en längre tid (vanligen minst 1 år) och den är inte tillämplig om hela nyttjanderätten tillkommer en och samma person.

Enligt lagstiftningen krävs dessutom att:

• Avtalet skall vara skriftligt och vara undertecknat av båda parter.
• Avtalet skall vara skrivet på något av de officiella språken där köparen är bosatt – en svensk köpare kan således kräva ett avtal på svenska.
• Avtalet skall innehålla en noggrann beskrivning av lägenheten, villkor och priser.
• Avtalet skall innehålla villkoren om ångerrätt, samt hur köparen skall gå tillväga för att kunna utnyttja sin ångerrätt (köparen har exempelvis rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar; tiden räknas enligt huvudregeln från den dagen avtalet undertecknades).
• Säljaren har inte rätt att kräva betalning förrän tiden för ångerrätt löpt ut.

Köparens ångerrätt

En köpare har 14 dagar på sig att ångra sitt köp. När så är fallet skall köparen omgående kontakta säljaren per brev, och företrädesvis skicka meddelandet i ett rekommenderat brev. Har betalning erlagts, bör köparen kontakta säljaren och kräva återbetalning av handpenningen.

Möjligheten att sälja en timeshare

Möjligheten för en köpare att i sin tur sälja en timeshare är inte enkel, då andrahandsmarknaden är begränsad och värdeminskningen ansenlig. Det förekommer att mäklare kontaktar personer som vill sälja sin timeshare och mäklaren påstår sig då ha en köpare. Därefter menar mäklaren (felaktigt) att säljaren skall betala en registeravgift på grund av att aktuell inhemsk lagstiftning kräver det. Vanligtvis är ett sådant förfarande enbart lurendrejeri och någon köpare finns sällan.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar