Avtal om tidsdelat boende


Det är inte helt ovanligt att man som konsument hyr eller köper en rätt att under vissa perioder använda en bostadslägenhet. Detta kallas för avtal om tidsdelat boende; man hyr/köper en så kallad bostadsandel. Ibland används, istället för begreppet tidsdelat boende, termen time-share. För det fall att en konsument ingår avtalet om rätt att nyttja en bostadslägenhet med en näringsidkare som motpart och avtalet gäller under minst ett år (eller kortare, ifall avtalet automatiskt kan förlängas), alternativt inte alls är tidsbegränsat, samt bostadslägenheten enligt avtalet får användas under en eller flera regelbundet återkommande tidsperioder, så omfattas situationen av särskild lagstiftning som syftar till att skydda konsumenter. Denna lagstiftning är tvingande på så sätt att avtalsvillkor som, i jämförelse med vad som stadgas i lagstiftningen, är till nackdel för konsumenten kan komma att anses vara ogiltiga. Konsumentverket är den myndighet som kontrollerar att lagstiftningen angående tidsdelat boende följs.

Näringsidkarens informationsskyldighet

En näringsidkare som hyr ut eller säljer bostadsandelar åt konsumenter har en viss informationsskyldighet. När en konsument visar intresse för att köpa/hyra en bostadsandel, och begär information med anledning därav, skall näringsidkaren lämna skriftlig information om till exempel sin egen identitet och tillhörande kontaktuppgifter, beskrivning av bostadslägenheten, beskrivning av vilka rättigheter som ingår vid köp/hyra av bostadsandelen, uppgifter om priset och andra kostnader, konsumentens ångerrätt, med mera. Om den bostadslägenhet som det gäller ännu inte är färdigbyggd, så skall även information lämnas rörande exempelvis hur långt bygget har kommit och när bygget av bostadslägenheten och eventuella gemensamma anläggningar beräknas vara klart.

Avtalets utformning

Ett avtal gällande hyra/köp av en bostadsandel skall vara i skriftlig form och undertecknas av båda parterna. Den information som diskuterats ovan skall även ingå i själva avtalet. Dessutom skall bland annat konsumentens personuppgifter samt dag och plats för undertecknandet ingå. Om avtalet inte har upprättats på korrekt sätt eller inte innehåller de uppgifter som krävs kan det leda till att konsumenten inte blir bunden av avtalet.

Konsumentens ångerrätt

Även för det fall att avtalet i sig är korrekt och därmed att anse som bindande har konsumenten ändå så kallad ångerrätt. Detta innebär som huvudregel att konsumenten, genom att inom 14 dagar från dagen efter avtalets undertecknande meddela näringsidkaren om det, har rätt att frånträda avtalet. Nämnvärt är även att näringsidkaren varken får kräva eller ta emot betalning innan det att konsumentens ångerrätt upphört. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt behöver denne inte betala någon ersättning till näringsidkaren.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar