Paketresor


I dagens samhälle är det vanligt förekommande med paketresor; det vanligaste exemplet på en paketresa är det som i dagligt tal kallas för charter. Begreppet paketresa omfattar dock mer än just typiska charterresor. För att något skall anses utgöra en paketresa krävs att det rör sig om ett arrangemang som har utformats innan avtal mellan näringsidkaren och konsumenten ingås (alltså att man som konsument köper ett ”färdigt paket”) och att arrangemanget, som huvudregel, består av exempelvis transport i kombination med inkvartering, alternativt transport eller inkvartering i kombination med någon typisk turisttjänst (sightseeing, olika sorters utflykter etcetera). Det finns även krav på att arrangemanget skall vara i åtminstone ett dygn, alternativt inkludera övernattning, samt att hela arrangemanget skall säljas eller marknadsföras för ett gemensamt pris eller för separata priser som är knutna till varandra. Lagstiftningen rörande paketresor är som grundprincip tvingande till förmån för resenären, precis som många andra regler som syftar till att skydda konsumenter. Detta innebär att avtalsvillkor, som i jämförelse med reglerna rörande paketresor är till nackdel för konsumenten, oftast är ogiltiga.

Informationsskyldighet

Arrangörer och återförsäljare av paketresor har en viss gemensam informationsskyldighet. Innan ett avtal ingås bör konsumenten på lämpligt sätt få information om exempelvis relevanta hälsobestämmelser som är tillämpliga under resan samt aktuella regler kring pass och visum. I god tid före resan skall konsumenten vidare informeras om bland annat transportarrangemang och försäkringsmöjligheter samt upplysas om vissa kontaktuppgifter (till exempel för att kunna kontakta arrangören eller återförsäljaren under resans gång). Att lägga märke till är vidare att alla uppgifter rörande paketresan som lämnas i broschyrer, kataloger och liknande som huvudregel är bindande för arrangören. Förutsatt att konsumenten tydligt informeras om det och att det uttryckligen anges i katalogen etcetera, kan dock undantag från denna regel tillåtas och ändringar i villkoren får därmed göras innan avtal ingås. Det finns även vissa krav på vilka uppgifter som skall ingå i de kataloger med mera som är ämnade för konsumenter. Tydlig och begriplig information om priset skall finnas med samt, bland annat, uppgifter om resmål, transporter, inkvartering, betalningsvillkor och dylikt. För det fall att arrangören eller återförsäljaren inte uppfyller sin informationsskyldighet, så kan det komma att resultera i vissa påföljder – exempelvis vite och skadeståndsskyldighet.

Avtalets utformning

Arrangören (och/eller i vissa fall återförsäljaren) av paketresan är skyldig att se till så att avtalet rörande paketresan innehåller uttryckliga villkor om priset och andra eventuella kostnader som kan tillkomma, betalningsvillkor och reklamationsfrister samt, något beroende på situationen, exempelvis villkor rörande resmålet, reseplanen, särskilda önskemål från konsumenten som näringsidkaren accepterat och så vidare. Fullständiga avtalsvillkor skall finnas i skriftlig form. Om någon del av avtalet skall fullgöras av någon annan än arrangören/återförsäljaren (det kan till exempel röra sig om att det i avtalet ingår en utflykt som arrangeras av en tredje part), så är det trots allt arrangören/återförsäljaren som gentemot konsumenten ansvarar för att avtalet fullgörs också i denna del. Det betyder att ifall utflykten inte genomförs så som stadgats i avtalet, så kan konsumenten vända sig direkt till arrangören/återförsäljaren för kompensation etcetera och det skall därmed inte uppstå några problem på grund av att konsumenten tvingas kräva ersättning från den tredje parten. Ändringar i avtalet, som är till nackdel för konsumenten, får ske enbart om det tydligt framgår av avtalet att sådana ändringar kan komma att ske. En eventuell höjning av priset får ske endast ifall det i avtalet också tydligt framgår hur det nya priset skall beräknas och prishöjningen måste bero på ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter och liknande, eller ändringar i växelkurser vilka påverkar arrangörens kostnader för resan. Vidare får priset inte höjas under de 20 sista dagarna innan den överenskomna avresedagen.

Frånträdande av avtalet, inställd resa och ändringar efter avresan

Om ändringar i avtalet sker, som är väsentligen till nackdel för konsumenten, kan konsumenten ha rätt att frånträda avtalet. Detta gäller också ifall arrangören meddelar att denne inte kommer att kunna fullgöra avtalet och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för konsumenten. Vid ett frånträdande samt om arrangören på eget bevåg ställer in resan har konsumenten rätt till en annan paketresa (ersättningsresa), av samma eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren har möjlighet att erbjuda detta. Om konsumenten istället erbjuds en resa av sämre kvalitet, så har denne rätt till ersättning för mellanskillnaden. För det fall att ingen ersättningsresa kan erbjudas, eller ifall konsumenten tackar nej till den, har konsumenten rätt att få tillbaka det som denne betalat. Om det är skäligt, kan konsumenten i vissa situationer dessutom ha rätt till skadestånd med anledning av frånträde eller inställd resa. Även ifall det efter avresan uppstår problem, det kan exempelvis röra sig om att alla avtalade arrangemang inte kan genomföras eller att arrangemangen inte uppfyller villkoren i avtalet, kan konsumenten ha rätt till skadestånd och prisavdrag. Arrangören kan också ha en skyldighet att, utan extra kostnad för konsumenten, försöka ordna ersättningsarrangemang och så vidare.

Resegaranti

Slutligen kan nämnas att arrangörer och återförsäljare av paketresor, i enlighet med regler rörande resegaranti, är skyldiga att ställa säkerhet hos Kammarkollegiet innan de tillåts att marknadsföra paketresor. Den ställda säkerheten skall garantera att konsumenter kan få ersättning ifall en paketresa exempelvis ställs in; detta för att konsumenter inte skall bli helt utan ersättning ifall arrangören/återförsäljaren går i konkurs eller liknande.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar