Sjuklön


Sjuklönesystemet är i stort sett fristående från det gemensamt finansierade sjukförsäkringssystemet och innebär att det är arbetsgivarna som har det ekonomiska ansvaret för ersättning för sjukdom hos arbetstagare under dag 1-14 i sjukperioden, istället för Försäkringskassan. Helt separata är systemen inte, utan överlappning sker genom exempelvis sjuklönegaranti och högriskskydd. Sjuklönesystemet innehåller dessutom en garanti för arbetsgivarna, som får ersättning av Försäkringskassan om de haft större utgifter för sjuklöner än ett visst schablonbelopp per år.

Sjuklön från arbetsgivaren

Sjuklön innebär att arbetsgivaren ska betala ut 80 % av lönen (inklusive andra löneförmåner) till den anställde de första 14 dagarna i sjukperioden, med undantag för första dagen som är en karensdag. Sjukanmälan sker första dagen och sjukförsäkran (läkarintyg) krävs inom 7 dagar för att bestyrka att den anställde är förhindrad att arbeta p.g.a. sjukdom, däremot behöver inte sjukdomen preciseras. Arbetsgivaren eller Försäkringskassan kan även begära intyg från dag 1 om det finns särskilda skäl, exempelvis ofta återkommande frånvaro. Vid svåra sjukdomsbesvär kan den anställde såklart vara förhindrad att lämna sjukanmälan och i sådant fall har man ändå rätt till sjuklön från dag 1, under förutsättning att man så snart man kan lämnar in sjukanmälan. Sjukperioden räknas från samma dag som sjukanmälan görs, eller den dag som annars anges i sjukanmälan. En förutsättning är naturligtvis att den anställde också faktiskt stannar hemma från arbetet, i annat fall avbryts sjukperioden. Insjuknar man på nytt inom 5 dagar från det att sjukperioden avslutats slipper man dock den inledande karensdagen, eftersom man räknar det som att den tidigare sjukperioden återupptas.

Sjuklön är en förmån som inte aktualiseras för de allra mest kortvariga anställningarna, t.ex. kortare sommarjobb, utan längden på anställningen måste enligt anställningsavtalet vara längre än 1 månad, alternativt 14 kalenderdagar i följd. Om anställningen är avsedd att vara längre än så gäller alltså rätten till sjuklön från första dagen på anställningen. Det är den avtalade tiden som gäller, inte den faktiskt arbetade. Om kollektivavtal finns på arbetsplatsen kan särskilda regler för sjuklön gälla, som är mer förmånliga än dessa regler av minimikaraktär.

Kan arbetsgivaren avstå från att betala ut sjuklön?

Arbetsgivarens ansvar för betalning av sjuklön följer av lag och aktuella kollektivavtal. Men vad händer om arbetsgivare och den enskilde är oense om huruvida arbetsförmågan verkligen är nedsatt eller om oklarhet råder kring huruvida det överhuvudtaget föreligger ett anställningsförhållande? I sådana tvistsituationer utbetalas sjuklönen temporärt via Försäkringskassan enligt systemet med sjuklönegaranti. Arbetsgivaren ska sedan kompensera Försäkringskassan för den utbetalda sjuklönen, om situationen var sådan att sjuklön skulle ha utbetalats. Det krävs att tvisten verkligen handlar om anställningen i sig eller arbetsförmågan och inte andra frågor, och det är den enskilde arbetstagaren som själv ansöker om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan.

Om man riskerar att ofta bli sjuk

Om en person lider av en sjukdom som innebär en risk för många sjukperioder under ett år finns ett system som kallas högriskskydd, som innebär att karensdagarna bortfaller och sjuklön kan ges även från dag 1 i varje period. Högriskskydd kräver att en särskild ansökan görs till Försäkringskassan och särskilt läkarutlåtande brukar behövas.

Om man inte är anställd

Arbetssökande, studenter, personer med föräldrapenning, egenföretagare och andra som inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna får istället sjukpenning från Försäkringskassan från dag ett. Även här gäller villkoret om en karensdag. För egenföretagare (enskilda näringsidkare) kan karensdagarna dock vara fler, eftersom dessa har en möjlighet att välja ett högre antal karensdagar i utbyte mot lägre egenavgifter. För arbetslösa gäller som huvudregel ett krav på att personen innan sjukperioden ska ha varit inskriven på arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Bläddra bland juridiska artiklar