Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)


När Försäkringskassan beslutar om ersättningsnivåer inom socialförsäkringen, d.v.s. fastslår hur hög sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, föräldrapenning m.m. en person har rätt till, används begreppet sjukpenninggrundande inkomst. Oftast stadgar reglerna att ersättning lämnas med en viss procentsats av SGI, som oftast är ungefär lika stor som den förväntade årsinkomsten. Försäkringskassans beslut om SGI får alltså kännbara följder och om den enskilde är missnöjd med den fastställda nivån kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten som förvaltningsbesvär.

När kan man fastställa en SGI?

Försäkringskassan fastställer en SGI först när den enskilde begär det, oavsett om detta sker i samband med en ansökan om ersättning eller inte. Eftersom SGI:n direkt påverkar ersättningsnivåerna är enskildas möjlighet att på begäran få en fastställd SGI viktig för att enskilda långsiktigt ska kunna planera sin privatekonomi. För att en SGI ska kunna fastställas krävs att årsinkomsterna överstiger minimibeloppet 0,24 basbelopp, d.v.s. ca 10 000 kr. och att förvärvsarbete utförs i Sverige.

Inkomster som beaktas

Den inkomst som fastställs är den beräknade framtida årsinkomsten, eftersom ersättningarna syftar till kompensation för de inkomster man faktiskt kommer att förlora. I allmänhet beaktas bara inkomster som man har från arbete som beräknas pågå i mer än 6 månader framöver eller arbeten som återkommer varje år.

Inkomsterna ska härröra från förvärvsarbete genom anställning och till årsinkomsten räknas även t.ex. OB-ersättning, provision, drickspengar och förtroendearvoden. Inkomster beaktas upp till max 7,5 prisbasbelopp (ca 300 000 kr.). Inkomst av kapital, sjukpenning, studiemedel, pension, semesterersättning m.m. utgår inte på grund av utfört arbete och är därför inte grund för SGI. Inkomster för arbete utfört av uppdragstagare räknas med, men vad gäller egenföretagare finns variationer. Anställda i eget aktiebolag jämställs med andra anställda. Enskilda näringsidkare med F- eller FA-skattsedel (och personer med SA-skattsedel) använder sin beräknade årsinkomst av näringsverksamhet plus eventuella inkomster av anställning. Den totala inkomsten justeras dock av Försäkringskassan för att få fram en rättvisande bild av personens inkomstförhållanden. De första två åren, när ett nystartat företag kanske inte har hunnit få upp omsättningen, kan istället en genomsnittlig SGI användas.

Ändrade inkomstförhållanden

SGI:n justeras om inkomstförhållandena ändras och den nya nivån gäller från dagen för ändringen och inte retroaktivt. Ändringen påverkar alltså inte redan utbetalda belopp. En person som har sjuk- eller aktivitetsersättning som arbetar i mindre omfattning som ett led i arbetsträning eller rehabilitering kan i vissa fall få ett särskilt beslut från Försäkringskassan att extrainkomsterna inte påverkar den tidiga SGI:n och alltså ersättningsnivån.

SGI-skyddad tid

När en person slutar arbeta ska SGI enligt utgångspunkten sättas till 0 kr. Ett generellt efterskydd finns, vilket innebär att personen får behålla sin SGI i ytterligare 3 månader oavsett anledningen till avbrottet. Personer som utförsäkras från sjukpenningen har dock inte rätt till detta efterskydd, utan måste anmäla sig som arbetssökande för att behålla sin SGI. Efter de 3 månaderna finns det möjlighet att behålla SGI:n på samma nivå i ytterligare tid om avbrottet beror på t.ex. studiemedelsberättigande studier, periodiskt ekonomiskt stöd från arbetsgivare, graviditet och föräldraledighet. Detta kallas SGI-skyddad tid.

Om avbrottet beror på sjukdom kan SGI:n vila om personen beviljas sjukpenning, rehabiliteringsersättning eller ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Personer som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning, livränta eller tjänstepension har dock inte rätt att behålla sin SGI då dessa ersättningar beviljas i sådana fall personen inte kan beräknas återkomma i arbete.

Kan man få tillbaka förlorad SGI?

En person som inte längre har sjuk- eller aktivitetsersättning och återgår i arbete får en ny SGI fastställd. Om personen inte återgår till arbetet finns det en möjlighet att återuppliva sin tidigare SGI om vissa villkor är uppfyllda. Bland dessa finns ett krav på att personen studerar, söker arbete eller liknande samtidigt som arbetsförmågan är nedsatt med minst ¼ på grund av sjukdom. Enligt nya regler kan även personer som utförsäkrats från sjukpenningen återfå sin SGI under vissa fall, även om sjukpenning inte kan beviljas de första tre månaderna.

Bläddra bland juridiska artiklar