Situationer då ett testamente anses ogiltigt eller av annan anledning inte skall följas


Genom att upprätta ett testamente kan testatorn (den som upprättar testamentet) bestämma vad som skall ske med dennes egendom då denne avlidit. Kanske har testatorn inte några enligt lag arvsberättigade släktingar kvar i livet, men vill inte att kvarlåtenskapen skall tillfalla Allmänna arvsfonden utan vill att tillgångarna skall komma en viss ideell förening till del eller önskar att en gammal vän skall tilldelas kvarlåtenskapen. Det kan även vara så att testatorn faktiskt har arvsberättigade släktingar, men önskar fördela sina tillgångar mellan dessa på ett annorlunda sätt än vad som stadgas i den arvsrättsliga lagstiftningen. Det finns emellertid situationer då ett testamente helt kan komma att anses som ogiltigt och därmed bortses från fullständigt. Det finns även vissa omständigheter som i och för sig inte medför att testamentet anses ogiltigt, men som kan leda till att testamentet inte efterlevs fullt ut. Exempel på sådana situationer skall helt kortfattat diskuteras nedan.

Att ett testamente anses som ogiltigt beror vanligtvis på att testamentet upprättats i strid med lagstiftningen rörande rätten att upprätta testamente samt de villkor som omgärdar själva upprättandet. Det kan exempelvis handla om egenskaper hos testatorn eller att något formkrav inte uppfyllts. För det första måste testatorn, som huvudregel, ha fyllt 18 år för att kunna upprätta ett testamente. Det uppställs vidare krav på testatorns mentala tillstånd; denne får inte lida av en psykisk störning då testamentet upprättas. Som huvudregel måste ett testamente upprättas i skriftlig form för att vara giltigt – det enda undantaget är ifall det gäller ett så kallat nödtestamente, vilket kan upprättas i muntlig form inför två vittnen. Testamentet måste vara bevittnat av två stycken vittnen – även här kan det ske undantag ifall det är fråga om ett nödtestamente, då det kan räcka att testatorn på egen hand skrivit ner sin önskan utan vittnen. Det finns vissa villkor för att vittnena skall vara godkända. Bland annat måste de vara över 15 år gamla samt får inte lida av en psykisk störning som innebär att de inte förstår vikten av vittnesbekräftelsen. Familjemedlemmar eller andra nära släktingar till testatorn tillåts vanligen inte vara testamentsvittnen. Detsamma gäller för personer som i testamentet utpekas som testamentstagare (tilldelas egendom med anledning av testamentet) samt personer vars nära släktingar utpekas som testamentstagare – av förståeliga skäl kan dessa personers opartiskhet komma att ifrågasättas och därmed medföra att testamentets äkthet kan betvivlas, om denna grupp av personer faktiskt tilläts bevittna testamentet. Ett testamente skall alltid spegla testatorns egna önskemål och yttersta vilja, så ifall testatorn tvingats till att upprätta ett testamente eller på vissa andra sätt förmåtts eller förletts till att upprätta testamentet är det självfallet inte giltigt.

Avslutningsvis skall ett par situationer nämnas där ett testamente inte anses ogiltigt, men då testamentet kan komma att jämkas eller inte anses ha någon verkan i viss mån. Jämkning av ett testamente kan huvudsakligen komma ifråga ifall testatorn i testamentet bortsett från eventuella bröstarvingar (testatorns barn och andra avkomlingar) och deras rätt till sin så kallade laglott – exakt vad en laglott är skall dock inte närmare diskuteras just här. Har exempelvis den avlidne testamenterat bort hela sin förmögenhet till en vän, har en bröstarvinge rätt att påkalla jämkning av testamentet så att denne trots allt kan få ut sin laglott. Ett testamente kan vidare hindras från att verkställas fullt ut ifall testatorn testamenterat bort egendom i strid med sin efterlevande makes/makas rätt att ur kvarlåtenskapen få ut egendom av ett visst värde. Maken/makan kan i dylika fall ha rätt att tilldelas ett visst minimibelopp från kvarlåtenskapen, innan testamentet kan verkställas i övrigt. En annan situation då ett testamente inte kommer att följas fullt ut är ifall en person, som enligt ett testamente utpekas som testamentstagare, uppsåtligen dödat testatorn. Då anses testamentstagarens rätt enligt testamentet, som grundprincip, vara förverkad. Det skulle normalt sett anses rättsstridigt ifall en person kunde mörda någon och få ekonomisk vinning därav. En person rätt enligt ett testamente förverkas vidare exempelvis ifall en person genom tvång, missbruk av testatorns oförstånd eller liknande förmått testatorn att upprätta testamentet – i dylika fall anses testamentet dessutom ogiltigt. Slutligen kan sägas att ibland kan ett testamente inte efterlevas fullt ut, eftersom en utpekad testamentstagare är okänd eller vistas på okänd ort. Lyckas man ej komma i kontakt med testamentstagaren inom viss tid, som huvudregel inom 10 år från testatorns dödsfall, kan preskription komma att inträda vad gäller testamentstagarens rätt enligt testamentet.

Bläddra bland juridiska artiklar