Livförsäkring vid dödsfall


Med försäkringar avses en finansiell riskspridning mellan ett försäkringsbolag och dess kunder. Genom riskspridningen kan kollektivet täcka sådana kostnader som en enskild individ inte skulle klara av på egen hand. Hur hög försäkringspremien blir beror på hur hög risken är, d.v.s. hur stor sannolikheten att ett försäkringsfall inträffar samt hur kostsam en eventuell skada kan bli, d.v.s. hur mycket försäkringsobjektet är värt. En livförsäkring är alltid en personförsäkring och innebär att försäkringsbolaget förbinder sig att betala en viss summa då en specifik händelse som berör försäkringstagarens liv inträffar. En sådan händelse kan till exempel utgöras av ett dödsfall eller att försäkringstagaren kommer upp i en avtalad pensionsålder. Pensionsförsäkringar är vidare en variant av livförsäkringar.

Livförsäkring vid dödsfall

Många delar upp försäkringar som medger ersättning vid dödsfall i två kategorier. Den ena kategorin gäller försäkringar som gäller om försäkringstagaren skulle avlida då denne fortfarande är i yrkesverksam ålder. Den andra kategorin avser sådana försäkringar som blir aktuella vid ett dödsfall då pensionsåldern har uppnåtts. För det första är det viktigt att uppmärksamma att försäkringsbolagen inte har någon skyldighet att undersöka om försäkringstagaren har avlidit, varför försäkringsbeloppet inte utbetalas automatiskt. Istället förutsätts att efterlevande begär ersättningen. Därför är det viktigt att försäkringstagaren upprättar en förteckning över vilka livförsäkringar och efterlevandeskydd som försäkringstagaren har tecknat. I annat fall finns en risk att de efterlevande är ovetande om försäkringen och därigenom går miste om försäkringsersättningen. Vidare bör uppmärksammas att ersättning vid dödsfall får kumuleras vilket innebär att försäkringstagaren mycket väl kan teckna och ha rätt till ersättning från flera olika livförsäkringar.

Olika försäkringar med dödsfallsskydd

Det finns många olika försäkringar som innehåller dödsfallsskydd. Nedanstående lista är några exempel.
1. Personförsäkringar med återbetalningsskydd.
2. Kapitalförsäkringar.
3. Hemförsäkringar och/eller separat reseförsäkring vid ett eventuellt dödsfall under resa.
4. Individuella begravningsförsäkringar.
5. Grupplivförsäkringar och/eller individuella försäkringar.
6. Pensionsförsäkringar som innehåller efterlevandeskydd.
7. Olycksfallsförsäkringar som täcker dödsfall på fritiden.
8. Patientförsäkringen samt läkemedelsförsäkringen om dödsfallet har orsakats av vårdslöshet.
9. Kombinerade liv- och sjukförsäkringar och kombinerade liv- och olycksfallsförsäkringar.
Som antytts finns det många olika sorters livförsäkringar och försäkringsbeloppen kan variera kraftigt. Livförsäkringar kan tecknas antingen för viss tid eller för livstid. Hur hög premien blir beror, som nämnts, på risken. En yngre person får därför betala en lägre premie än en äldre person. Samma sak gäller kvinnor som i regel lever längre än män.

Efterlevandeskydd i pensionsförsäkringen

Ett efterlevandesskydd kan kopplas till pensionsförsäkringen. I sådana fall får pensionsspararen en lägre pension för egen del jämfört med vad pensionsspararen hade fått om denne inte hade tecknat ett efterlevandeskydd. Istället tillkommer ett belopp till pensionsspararens efterlevande vid ett eventuellt dödsfall. Efterlevandeskyddet kan finnas i olika varianter. Ett återbetalningsskydd innebär att värdet av de samlade inbetalningar försäkringstagaren har gjort betalas ut till förmånstagarna vid dödsfall. Vidare kan skyddet utgöras av en återbetalning av uppkommen återbäring vilket innebär att värdet av uppkommen återbäring betalas ut till försäkringstagarens dödsbo. Slutligen kan efterlevandeskyddet grundas på ett visst antal prisbasbelopp. I sådana fall tecknar försäkringstagaren ett tillägg som ger de efterlevande rätt till en förutbestämd summa vid försäkringstagarens dödsfall.

Begravningsförsäkring

En annan variant av livförsäkring är begravningshjälp. Förmånstagaren brukar inte vara försäkringstagarens efterlevande utan istället försäkringstagarens eget dödsbo. Syftet med försäkringen är att ersätta kostnader för begravning av försäkringstagaren. Dock innebär detta endast att pengarna kan användas för begravning om så önskas, något tvång härtill finns inte och ersättningen utges inte specifikt för detta ändamål. Begravningshjälpsbelopp finns vidare inkluderat i många olika försäkringar.

Kapitalförsäkringar

Kapitalförsäkringar finns i flera olika varianter och ger försäkringstagaren stor valfrihet att bestämma utformningen. Den enklaste formen av kapitalförsäkring kallas för T-försäkring och är en dödsfallsförsäkring. Har en sådan försäkring tecknats utbetalas försäkringsbeloppet om försäkringstagaren skulle avlida innan en viss avtalad tidpunkt. Vidare finns kapitalförsäkringar som tvärtemot betalar ut försäkringsbeloppet om försäkringstagaren lever vid en viss tidpunkt.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar