Likvidation och upplösning av ett enkelt bolag


Grunden för ett enkelt bolag finns i bolagsavtalet. Detta kan ingås för en bestämd eller obestämd tid, eller under en bolagsmans livstid. Om avtalet är ingånget för bestämd tid inträder likvidation automatiskt vid utgången av avtalstiden. Om rörelsen däremot fortsätter anses bolagsavtalet ha övergått från att vara tidsbegränsat till att vara ingånget för obestämd tid. När bolagsavtalet är ingånget för obestämd tid har varje bolagsman rätt att säga upp avtalet. Uppsägning kan ske när som helst och lagen stadgar att bolaget skall träda i likvidation inom sex månader från uppsägningen. Tidsfristen på sex månader är inte obligatorisk; bolagsmännen kan avtala om en kortare eller längre uppsägningstid.

En annan grund för upplösning av ett enkelt bolag är när en bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för bolagets upplösning. Då skall bolaget på begäran av en bolagsman genast träda i likvidation. Bestämmelsen kan inte avtalas bort, vilket kan förklaras med att bolagsmännen i ett enkelt bolag bär ett personligt ansvar för bolagets skulder och är särskilt beroende av pålitliga kollegor. Det finns en möjlighet att undvika likvidation, genom att istället utesluta den bolagsman som likvidationsgrunden hänför sig till. Det krävs att övriga bolagsmän är överens om uteslutningen. Den som utesluts har också vissa rättigheter, vilka måste iakttas för att uteslutningen skall vara lagenlig. Han eller hon har rätt till ersättning, ett så kallat lösenbelopp, som kan antas motsvara vad som skulle ha erhållits om bolaget istället hade skiftats. Vidare har bolagsman som begärs utesluten rätt att kräva säkerhet för att hans ansvar för bolagets förbindelser inte blir större än vad som hade varit fallet om bolaget istället hade skiftats. Om det inte ställs en sådan säkerhet kan bolagsmannen inte uteslutas.

En grundförutsättning för att ett enkelt bolag skall kunna bildas är att det finns minst två bolagsmän. Samma krav ställs på till exempel handelsbolag, men inte på aktiebolag. Om en bolagsman lämnar bolaget, varefter endast en bolagsman återstår, upphör det enkla bolaget att existera. Om den bolagsman som har blivit kvarlämnad vid senare tillfälle skulle ingå ett bolagsavtal med en annan person om att fortsätta att bedriva samma verksamhet, kommer de att anses ha bildat ett nytt bolag. Det gamla bolaget ”återuppstår” således inte.

Under själva likvidationsförfarandet skall bolagets egendom omvandlas i pengar i den mån det behövs för att alla skulder ska betalas och för att bolaget skall upplösas på ett ändamålsenligt sätt. Omvandlingen skall göras så snart det är möjligt, på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Ett lite mer komplicerat förfarande är avvecklingen av själva rörelsen, om det är så att det enkla bolaget har bedrivit näringsverksamhet. Då finns det en möjlighet att låta rörelsen fortsätta ett litet tag till, trots att bolaget i övrigt befinner sig i likvidation. Detta kan vara nödvändigt för att ge de anställda en rimlig chans att hitta en ny anställning.

Bläddra bland juridiska artiklar