Enkla bolag


Ett enkelt bolag föreligger när två eller flera personer gemensamt har avtalat att bedriva verksamhet i bolag. Formen för enkla bolag är utformad något som en slasktratt för det fall bolaget inte är att anse som till exempel aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Ett enkelt bolag behöver till skillnad från exempelvis ett handelsbolag inte föras in i handelsregistret. Det enkla bolaget räknas inte heller som en juridisk person och kan därmed inte ikläda sig egna skyldigheter eller förvärva rättigheter. Detta innebär att bolaget representeras direkt genom sina bolagsmän.

Trots att bolaget i sig inte är en juridisk person, finns det inget hinder för att det finns bolagsmän som är juridiska personer. Såväl fysiska som juridiska personer kan alltså figurera som bolagsmän i ett enkelt bolag. Det finns dock en begränsning för fysiska personer då det krävs att en person som är omyndig eller står under förvaltning har fått samtycke från sin förmyndare eller förvaltare att vara bolagsman. Vidare kan en person som har näringsförbud inte vara bolagsman i ett enkelt bolag om bolaget bedriver näringsverksamhet.

Verksamheter för vilka ett enkelt bolag kan användas är oändliga. Verksamheten kan gälla ganska triviala aktiviteter, som att gemensamt köpa en lott, men kan också omfatta mer långtgående samarbetsavtal. Till exempel kan det finnas ett enkelt bolag inom ett aktiebolag om aktieägarna har tecknat ett så kallat aktieägaravtal. Aktieägaravtalet, som exempelvis begränsar möjligheterna att bli aktieägare, betraktas normalt som ett enkelt bolag.

Samarbetet grundar sig på det som stadgas i samarbetsavtalet som gäller bolagsmännen emellan. Samarbetsavtalet skiljer sig från ett vanligt avtal där parterna ser till sina egna intressen. För att det skall föreligga ett samarbetsavtal måste bolagsmännen ha ett gemensamt ändamål att arbeta för. Det finns inga krav på att samarbetsavtalet skall vara skriftligt; ett muntligt avtal fungerar således lika bra. För enkla bolag ställs det heller inget krav på att syftet med verksamheten skall ha en kommersiell karaktär.

Åtgärder som rör förvaltningen av bolagets angelägenheter vidtas normalt med samtliga bolagsmäns samtycke. Det är dock tillåtet att frångå regeln när det gäller en åtgärd som är brådskande och bolagsman inte hinner tillkallas eller på annat sätt är förhindrad att ta del i bolagets förvaltning. Det är också möjligt att, genom avtal, frångå regeln om samtliga bolagsmäns samtycke. Om det finns en sådan bestämmelse i avtalet som utesluter en bolagsman från förvaltningen, kvarstår däremot en vetorätt för de bolagsmän som fortfarande har befogenhet att förvalta bolaget.

Bläddra bland juridiska artiklar