Kvalitet i vården


Övergripande kvalitetsmål och tillsyn

Den vård som landstingen erbjuder ska hålla en viss kvalitet. Det finns bestämmelser om vilka typer av behandlingar som får utföras och om patientens säkerhet under vårdens utförande. Det finns begränsningar för hur lång tid patienter ska behöva vänta på besök och behandling och regler som ålägger vårdgivarna dokumentations- och kvalitetssäkringsansvar. För patienten är det dock inte alla sorters brister som ger en juridisk rätt att klaga för att t.ex. kräva ekonomisk ersättning. Istället är det Socialstyrelsen som har det övergripande tillsynsansvaret för hur hälso- och sjukvården bedrivs.

Kvalitet i behandlingen inom hälso- och sjukvården

Patienter skall ges god vård på lika villkor. Detta innebär att flera kvalitetskrav ställs, bland annat att vården ska bedrivas så att patientens behov av trygghet och kontinuitet i behandlingen tillgodoses, att vården ska vara lättillgänglig och att patienten behandlas med respekt för sin integritet och sin person. Vården skall ske i samråd med patienten, men i praktiken kan detta inte alltid gälla fullt ut. En läkare som ordinerar så kallade alternativa behandlingsmetoder till sina patienter riskerar att förlora sin läkarlegitimation även om det är på förfrågan av patienten. Vården skall enligt lag alltid bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och alternativa behandlingsmetoder får aldrig ordineras istället för de beprövade metoderna. Vissa sjukdomar får över huvud taget inte behandlas av annan än legitimerad läkare, bland annat cancer, epilepsi och smittsjukdomar som hiv och tbc. Barn under 8 år får inte heller behandlas av annan än legitimerad läkare eller motsvarande. Det är dock idag inte helt klart var de exakta gränserna går för vad en läkare tillåts göra vid sidan av sin läkarroll och vad som gäller för komplementära behandlingsformer eftersom detta är ett rättsområde som just nu är i förändring.

Vårdgivarens dokumentationsansvar

I vårdgivarens ansvar ingår en skyldighet att dokumentera omvårdnaden. Det mest kända dokumentationssystemet är förandet av patientjournaler. För att förebygga skador till följd av vård skall vårdgivaren bedriva ett kontinuerligt patientsäkerhetsarbete. Den övergripande kvaliteten i vården ska dessutom säkras genom att läkare för kvalitetsregister som utvärderar resultatet av genomförda behandlingar. Brister i dokumentationen kan medföra sanktioner mot de som brustit i sitt ansvar.

Vad händer om man upptäcker brister i vården?

Sjukvården har en skyldighet att själv anmäla missförhållanden i vården. Enligt den så kallade Lex Maria skall sjukvårdspersonal rapportera avvikelser till vårdgivaren som i sin tur skall anmäla dessa till Socialstyrelsen. Det som avses är att patienter till följd av vården drabbats av en allvarlig skada (en så kallad vårdskada) eller utsatts för en risk för en sådan skada.

För patienters rätt och möjlighet att utkräva ansvar och ersättning för vissa brister i vården, se separat artikel under avsnittet patienträtt.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar