Hur ett kollektivavtal påverkar arbetstagare som inte är med i facket


Som utgångspunkt gäller avtalsfrihet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare som inte är organiserad i någon av de fackliga föreningar som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Under årens lopp har kollektivavtalen kommit att tolkas som att dess bestämmelser ska tillämpas även på arbetstagare som inte är medlemmar i en facklig förening, såvida det inte uttryckligen har skrivits in i kollektivavtalet att det inte ska tillämpas. Det utgör en så kallad dold klausul i kollektivavtalet.

Konsekvensen av att en arbetsgivare tillämpar andra villkor på oorganiserad arbetskraft än de som följer av det kollektivavtal denne är bunden av är att arbetsgivaren gör sig skyldig till kollektivavtalsbrott. Det är emellertid endast motparten till kollektivavtalet, det vill säga den fackliga organisationen, som kan påtala kollektivavtalsbrottet. Detta innebär att en oorganiserad arbetstagare som exempelvis får lägre lön än vad som följer av ett på arbetsplatsen gällande kollektivavtal inte kan kräva högre lön.

Skulle en arbetstagares lön väsentligen understiga den lön som gäller enligt ett för branschen gällande kollektivavtal kan kollektivavtalet få betydelse genom att det används i bedömningen av om en arbetstagares lön ska anses oskälig. Om ett avtal mellan en oorganiserad arbetstagare avviker för mycket från det gällande kollektivavtalet kan det alltså bedömas vara oskäligt och jämkas enligt avtalsrättsliga principer. En sådan talan kan arbetstagaren självfallet föra på egen hand.

Vidare har kollektivavtalet en så kallad normerande verkan. Detta innebär att då en arbetsgivare och en oorganiserad arbetstagare specifikt avtalar om vissa saker vid anställningstidpunkten anses arbetstagarens anställningsavtal hämta sitt innehåll från det på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet. Denna princip innebär även att en oorganiserads anställningsavtal förändras i takt med att kollektivavtalet det hämtar sitt innehåll från ändras. Följden blir således att även personer som inte är med i facket ofta får ta del av de löneökningar som framförhandlas av de fackliga föreningarna.

Bläddra bland juridiska artiklar