Handläggning av förvaltningsärenden


Förvaltningslagarna hanterar de ärenden och mål som behandlas mellan enskilda individer och myndigheterna. De syftar till att reglera myndigheternas och domstolarnas förvaltning under handläggningen av ärenden. Det kan tillexempel röra sig om handläggningen angående försäkringskassa eller socialbidrag. En del av dessa myndigheter har även vissa speciallagar att utgå ifrån.

Serviceskyldighet och handläggning

De statliga och kommunala myndigheterna som handlägger i ärendet har en skyldighet att hjälpa dem berörda parterna i frågor kring ärendet i så stor utsträckning som de kan. Dessutom har man då rätt att så snart som möjligt få svar. Skulle man råka vända sig till fel myndighet måste de hjälpa dig att få kontakt med den som verkligen har hand om ärendet ifråga. Det är viktigt att myndigheten som handlägger ärendet är så effektiv som möjligt, men detta innebär däremot inte att det får förekomma något slarv. Allt som rör utredningen måste vara begripligt för de inblandade parterna, myndigheten får med andra ord inte använda sig utav att ett språk som inte är förståeligt för allmänheten. En handläggare får inte vara jävig, i den meningen att de är partiska i frågan som handläggs. Att vara jävig kan innebära till exempel att det är en släkting till parten eller någon annan närstående av något slag som kan tänkas fatta ett fördelaktigt beslut.

Parters rättigheter

Under ärendets handläggning har parterna rätt att anlita ett ombud som för deras talan gentemot myndigheten. Man har även rätt att ta del av nykomna uppgifter som har tillförts till ärendet om det är så att det rör myndighetsingripande mot en enskild medborgare. Denna rättighet begränsas dock i viss mån av regler angående sekretess.

När beslutet är fattat måste myndigheten ifråga underrätta beslutet och även motivera sitt beslut för den berörda individen. Detta innebär med andra ord att beslutet ska innefatta de skäl som har legat till grund för det slutgiltiga beslutet.

Överklagande

Det finns en möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol, om man anser att det krävs en ändring av det. Vid överklagande måste man motivera vad det är man vill ändra på. Man har 3 veckor på sig att lämna in en överklagan till den berörda myndigheten. Inkommer den försent kan den avvisas. Omprövning av beslutet kommer att ske om beslutet varit oriktigt av någon anledning. Det kan bero på att grunderna för beslutet varit felaktiga eller att det har blivit något fel av någon annan anledning.

Bläddra bland juridiska artiklar