Formkrav för testamentes upprättande


Ifall man önskar bestämma hur ens kvarlåtenskap skall fördelas efter det att man dött, kan man upprätta ett testamente. Att upprätta ett testamente kan man emellertid inte bara göra hur som helst. Det finns vissa lagstadgade formkrav och andra regler som man måste ta hänsyn till – annars riskerar situationen bli så att testamentet kan förklaras ogiltigt.

För det första måste testatorn (personen som upprättar testamentet) som huvudregel vara över 18 år gammal, för att denne alls skall kunna upprätta ett testamente. I vissa fall är det dock godtagbart att testatorn är omyndig; det kan exempelvis gälla ifall testatorn, trots sin unga ålder, är eller har varit gift. För det andra uppställs vissa krav på testatorns psykiska hälsa och förmåga att ha insikt om och kunna tänka igenom sitt agerande. Testatorn får vid tidpunkten för upprättandet av testamentet inte lida av en psykisk störning. Upprättas ett testamente under inverkan av en psykisk störning kan det nämligen leda till att testamentet anses vara ogiltigt. För det tredje skall testamentet, enligt grundprincipen, upprättas i skriftlig form och bevittnas av två personer. Undantag från denna grundprincip kan emellertid tillåtas under speciella omständigheter, när det blir fråga om att upprätta ett så kallat nödtestamente – något mer utförlig information om nödtestamente återfinns nedan. Vad innebär det då egentligen att ett testamente skall vara bevittnat?

När det gäller bevittning av testamente måste båda de två vittnena närvara samtidigt. Det krävs inte att vittnena känner till innehållet i det aktuella testamentet (testatorn kan själv bestämma ifall denne vill låta vittnena se själva innehållet eller ifall innehållet skall vara dolt). Det måste dock vara klargjort att dokumentet ifråga faktiskt utgör ett testamente. Testatorn kan välja mellan att i vittnenas närvaro skriva under testamentet, eller att redan vid ett tidigare tillfälle ha skrivit under dokumentet och i närvaro av vittnena intyga att det verkligen är dennes underskrift som står på testamentet. Vittnena skall därefter bestyrka testamentets äkthet genom att anteckna sina namn på dokumentet. Vittnena bör också skriva ner vilket datum bevittnandet sker på samt ange sin adress och sitt yrke, bland annat för att det vid en eventuell framtida tvist angående testamentet lättare skall kunna gå att kontakta vittnena. Dessutom är det vanligt att vittnena skriver ner någon kort formulering om att de bedömer att testatorn är vid sina sinnens fulla bruk och att denne undertecknat testamentet av fri vilja. Även detta kan vara bra för att klargöra situationen vid en eventuell tvist angående testamentet, eftersom testamentet, som nämnts ovan, kan komma att ogiltigförklaras ifall testatorn upprättat det under inverkan av en psykisk störning. Ogiltigförklaring av testamentet kan också bli aktuellt ifall det upprättats under någon form av tvång; därav vikten av att testamentet upprättats av fri vilja. Det skall betonas att inte vem som helst är godkänd som testamentsvittne. Det uppställs krav på vittnena som ungefär motsvarar de krav som gäller för testatorn. Vittnena måste vara över 15 år gamla. Inte heller vittnena får lida av en psykisk störning, åtminstone inte en psykisk störning som medför att vittnet inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen. Vidare tillåts inte alltför nära släktingar till testatorn (exempelvis dennes make/maka, föräldrar, barn, syskon etcetera) utgöra testamentsvittnen. Inte heller en person som är omnämnd som testamentstagare i testamentet tillåts bevittna testamentet ifråga. Motsvarande gäller för nära släktingar till en testamentstagare. Det är viktigt att testamentsvittnenas opartiskhet inte kan ifrågasättas av dylika orsaker.

Situationen kan förstås inträffa att man har lyckats upprätta ett testamente enligt konstens alla regler, men ångrar det man skrivit i testamentet och vill återkalla testamentet i sin helhet eller kanske vill göra vissa tillägg eller andra ändringar. I sådana fall går inte detta att göra hur som helst, utan ungefär samma regler och formkrav gäller för återkallande eller ändring av testamente som för att upprätta ett testamente från första början. Vill testatorn inte alls att testamentet skall gälla längre finns förstås möjligheten att helt enkelt förstöra dokumentet. Testatorn kan även, med hänsyn till de ovannämnda reglerna för upprättande av testamente, upprätta ett helt nytt och senare daterat testamente vilket då blir gällande istället för det tidigare daterade testamentet. Är testatorn emellertid ganska nöjd med innehållet i det ursprungliga testamentet, men önskar göra någon mindre ändring eller ett mindre tillägg, kan ett alternativ vara att anteckna ett tillägg på det redan befintliga dokumentet. Att observera är dock att samma formkrav gäller för tillägg som för upprättande av ett ”helt” testamente; det måste bevittnas och så vidare. Under vissa speciella omständigheter kan man bortse från vad som står i ett testamente, trots att testatorn inte återkallat det i regelrätt ordning. Detta gäller dock endast ifall testatorn ”otvetydligt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja”.

Avslutningsvis skall, som utlovat, något sägas om vad som gäller för ett så kallat nödtestamente. Som antyds av ordet kan det bli aktuellt att upprätta ett nödtestamente ifall en nödsituation av något slag föreligger, till exempel ifall testatorn på grund av sjukdom eller annat nödfall inte har möjlighet att upprätta ett testamente i vanlig ordning. Det finns två sätt att upprätta ett nödtestamente, vilket sätt som är lämpligt beror på hur situationen ser ut. Säg exempelvis att testatorn är alldeles ensam, utan möjlighet att tillkalla några personer som kan agera testamentsvittnen, då denne plötsligt blir mycket sjuk. I en sådan situation kan testatorn upprätta ett nödtestamente genom att själv skriva ner sina önskningar och underteckna dokumentet. Ett annat alternativ är att situationen är sådan att testatorn inte är ensam, utan att det finns flera andra personer närvarande. Av någon anledning är det dock inte möjligt att följa proceduren om att upprätta ett testamente i vanlig ordning, exempelvis på grund av tidsbrist för att testatorn snabbt blivit allvarligt sjuk och förväntas avlida omgående. I ett dylikt fall kan ett nödtestamente upprättas genom att testatorn muntligen, inför två vittnen, berättar om sin sista vilja.

Bläddra bland juridiska artiklar